کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7830958 مناقصه احداث سدانحرافی استان مازندران 1403/01/25 1403/01/26
7830851 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات فیلتراسیون قنوات مدرس و تختی در مجتمع امام خمینی(ره) استان تهران 1403/01/25 1403/01/28
7827422 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوار سنگی و سیل بند رودخانه چاکه و سطح شهر طبق شرایط و توضیحات پیوست استان سمنان 1403/01/25 1403/02/04
7827171 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز دوم کانال بتنی دفع سیلاب استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/01/25 1403/01/30
صفحه 1 از 1