مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهره برداری و تعمیر و نگه داشت جایگاه CNG 1398/11/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نظاقتی مزاقبتی بیمارستان شهید صدوقی 1398/11/29 1398/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان شهرست... 1398/11/29 1398/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان شهرست... 1398/11/29 1398/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات نظافتی مراقبتی بیمارستان افشار 1398/11/29 1398/12/01
خدمات شهری شهرداری 1398/11/29 1398/12/06
واگذاری خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) 1398/11/29 1398/12/01
واگذاری خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) 1398/11/29 1398/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی و نظافت محل مرکز آموزشی درمانی اما... 1398/11/29 1398/12/06
خدمات عمومی 1398/11/29 1398/12/05
صفحه 1 از 9