کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7856221
ویژه
مناقصه واگذاری تقویت دکل های مونوپل استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... جدید 1403/02/05
7859599 مناقصه تامین رک و لوازم جانبی ایستگاههای بعثت 1 و 2 استان البرز 1403/01/29 1403/02/02
صفحه 1 از 1