مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انتخاب پیمانکارجهت انجام خدمات شماره بـرداری کنتو... 1399/09/12 1399/09/17
انتخاب پیمانکارجهت انجام خدمات شماره بـرداری کنتور و وصول مطالبات مشترکین آمپری 1399/09/12 1399/09/17
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات شماره بـرداری کنت... 1399/09/12 1399/09/17
انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات ،انجام خدمات شناسایی، جمع آوری و تبدیل به... 1399/09/12 1399/09/15
انجام خدمات توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات متفرقه 1399/09/12 1399/09/20
انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورت حساب وصول مطالبات، انجام خدمات شناسایی، جمع آوری و تبدیل به... 1399/09/12 1399/09/15
عملیات 2.400.000 مورد قرائت کنتور در اقطار مختلف و چاپ و توزیع قبوض آب و فاضلاب و بازدید کنتور 1399/09/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات قرائت کنتور آب و توزیع صورتحساب ، وصول مطالبات ، انجام خدمات شن... 1399/09/12 1399/09/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای قرائت 000/358/2 کنتورو توزیع قبوض 1399/09/17
صفحه 1 از 1