کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7874138 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- اجرای پروژه دستمزدی قطع و وصل و وصول مطالبات استان گلستان 1403/02/03 1403/02/12
صفحه 1 از 1