مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری داروخانه - درمانگاه - آزمایشگاه 1401/02/31 1401/03/08
مزایده داروخانه بیمارستان 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امور مراکز پناه 1 و 2 معاونت درمان 1401/02/29 1401/03/09
مزایده داروخانه بیمارستان 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده اجاره درمانگاه 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحد بینایی سنجی و عینک سازی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان 1401/02/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاری واحد انجام بینایی سنجی و فروش عینک مجتمع تخصصی و فوق تخصصی 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره محل داروخانه بیمارستان 1401/02/27 1401/03/02
مزایده اجاره مکان داروخانه 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان داروخانه 1401/02/26 1401/02/26
مزایده واگذاری محل داروخانه 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره داروخانه درمانگاه 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه - واگذاری مشارکتی آزمایشگاه 1401/02/25 1401/02/27
مزایده اجاره داروخانه مرکز بهداشتی درمانی 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده واحد زیراکس دانشکده پرستاری ومامایی 1401/02/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 202