کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7654673 مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود در 9 ردیف با کاربری های دامداری / تجاری - مسکونی / زمین مشجر / بانک / مسکونی استان یزد 1402/11/23 رجوع به آگهی
7158749 مزایده 10 ردیف مزایده املاک با کاربری دامداری / تجاری - مسکونی / زمین مشجر / بانک / مسکونی استان یزد 1402/07/15 1402/07/27
7156529 مزایده 10 ردیف املاک زمین و دامداری - منزل مسکونی و ساختمان و زمین کشاورزی با کاربری های دامداری - تجاری مسکونی - زمین مشجر - بانک - مسکونی استان یزد 1402/07/15 1402/07/24
7153727 مزایده 10 ردیف املاک با کاربری های دامداری / تجاری - مسکونی / زمین مشجر / بانک استان یزد 1402/07/13 1402/07/24
5371857 مزایده تعداد 4 دستگاه از خودروهای مازاد استان یزد 1401/03/29 1401/04/01
5358490 مزایده فروش تعداد 4 دستگاه از خودروهای مازاد استان یزد 1401/03/25 رجوع به آگهی
4827260 مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود استان یزد 1400/11/14 رجوع به آگهی
4822608 مزایده فروش املاک استان یزد 1400/11/13 رجوع به آگهی
4679641 مزایده فروش اموال مازاد منقول (کارکرده و اسقاط) خود را از قبیل:کامپیوتر، مانیتور، میز و صندلی و غیره... استان یزد 1400/10/09 رجوع به آگهی
4672485 مزایده اموال مازاد منقول (کارکرده و اسقاط) خود را از قبیل:کامپیوتر، مانیتور، میزو صندلی و غیره استان یزد 1400/10/07 رجوع به آگهی
4665072 مزایده فروش اموال مازاد منقول کارکرده و اسقاط بانک استان یزد 1400/10/05 رجوع به آگهی
4541587 مزایده فروش املاک مازاد استان یزد 1400/09/06 رجوع به آگهی
4526514 مزایده فروش املاک مازاد استان یزد 1400/09/03 رجوع به آگهی
4522220 مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد استان تهران 1400/09/02 رجوع به آگهی
3390326 مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد - دامداری- 81 فرعی از 2666 و 2669 و 2651 و 25=686 اصلی- عرصه 2060/64 مترمربع و... استان یزد 1399/08/28 رجوع به آگهی
3386768 مزایده فروش املاک با کاربری دامداری - واحد تجاری - مسکونی - تجاری/مسکونی - مزروعی استان یزد 1399/08/27 رجوع به آگهی
3264201 مزایده فروش املاک:دامداری با عرصه 2060/64 و -واحد تجاری با عرصه 59/37 و اعیان 59/37 -مسکونی با عرصه 390/4 و اعیان 560 و .... استان یزد 1399/07/09 رجوع به آگهی
3232746 مزایده فروش املاک مازاد استان یزد 1399/07/06 رجوع به آگهی
2445729 مزایده فروش تعدادی از املاک -- ساختمان (زمین اوقافی) - آپارتمان تجاری -منزل مسکونی-زمین -سالن سوله استان یزد 1398/09/20 رجوع به آگهی
2444900 مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود شامل: ساختمان (زمین اوقافی) عرصه 202 مترمربع اعیان 414.1 مترمربع و .... استان یزد 1398/09/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4