کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8213003 مزایده فروش تعداد 20 قطعه زمین مسکونی در نقاط مختلف شهر استان کرمان 1403/04/21 1403/04/28
8098288 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 5 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098287 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 60 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098284 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 107 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098282 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 4 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098278 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 3 پدیده استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098275 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 2 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098271 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 13 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098270 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 14 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098265 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 8 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098257 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 3 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098256 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 10 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098253 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 20 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098246 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 58 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098239 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 19 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098238 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 98 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098227 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 105 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098226 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 61 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098223 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 59 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
8098204 مزایده فروش اموال غیر منقول (بیست قطعه زمین) - قطعه شماره 51 استان کرمان 1403/03/24 1403/04/12
صفحه 1 از 3