کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8142325 مزایده فروش (25,000) کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط موجود در انبار مرکزی استان هرمزگان 1403/04/04 رجوع به آگهی
8139573 مزایده فروش (60.000) کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم اسقاط موجود در انبار مرکزی و نواحی شرکت توزیع نیروی برق اس - فروش (60.000) کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم اسقاط موجود در انبار مرکزی و نواحی شرکت توزیع نی... استان هرمزگان 1403/04/04 1403/04/09
8139555 مزایده فروش (25.000) کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط موجود در انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان - فروش (25.000) کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط موجود در انبار مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان هرم... استان هرمزگان 1403/04/04 1403/04/09
8136630 مزایده 2 عنوان مزایده شامل : 1- فروش (25,000) کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط موجود در انبار مرکزی 2- فروش 60,000 کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم اسقاط موجود در انبار مرکزی و نواحی استان هرمزگان 1403/04/03 رجوع به آگهی
7559728 مزایده فروش شصت هزار 60.000 کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم اسقاط استان هرمزگان 1402/10/28 رجوع به آگهی
7552311 مزایده فروش (60.000) کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم اسقاط استان هرمزگان 1402/10/26 رجوع به آگهی
7548254 مزایده فروش (60.000) کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم اسقاط استان هرمزگان 1402/10/25 رجوع به آگهی
7465951 مزایده فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط استان هرمزگان 1402/10/04 رجوع به آگهی
7452001 مزایده فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط (سوخته، فاقد بوبین، دارای بوبین) به مقدار (308) دستگاه استان هرمزگان 1402/09/29 رجوع به آگهی
7448692 مزایده فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط ( سوخته فاقد بویین دارای بویین ) به مقدار 308 دستگاه موجود در انبار استان هرمزگان 1402/09/28 رجوع به آگهی
7439360 مزایده فروش 60.000 کیلوگرم انواع سیم آلومینیوم استان هرمزگان 1402/09/25 رجوع به آگهی
7439095 مزایده فروش 25.000 کیلوگرم انواع سیم مسی اسقاط موجود استان هرمزگان 1402/09/25 رجوع به آگهی
7433892 مزایده فروش شامل 2 مورد انواع سیم مسی اسقاط- انواع سیم آلومینیوم اسقاط استان هرمزگان 1402/09/22 رجوع به آگهی
7429856 مزایده فروش شامل 2 مورد انواع سیم مسی اسقاط- انواع سیم آلومینیوم اسقاط استان هرمزگان 1402/09/21 رجوع به آگهی
7378870 مزایده فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط استان هرمزگان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7295002 مزایده فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط (سوخته، فاقد بوبین، دارای بوبین) بمقدار (308) دستگاه استان هرمزگان 1402/08/21 رجوع به آگهی
7290405 مزایده فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط سوخته فاقد ،بوبین دارای بوبین بمقدار (308) دستگاه استان هرمزگان 1402/08/20 رجوع به آگهی
7140620 مزایده فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط به تعداد سیصد و هشت308دستگاه استان هرمزگان 1402/07/12 رجوع به آگهی
7110991 مزایده فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط (سوخته، فاقد بوبین دارای بوبین) استان هرمزگان 1402/07/09 رجوع به آگهی
7095981 مزایده فروش انواع ترانسفورماتور اسقاط (سوخته، فاقد بوبین دارای استان هرمزگان 1402/07/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10