کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8084747 مزایده تعداد محدودی از زمینهای صنعتی کارگاهی و تجاری واقع در شهرکها و نواحی صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8082148 مزایده همراه با ارزیابی کیفی تعداد محدودی از زمین های صنعتی ،کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081544 مزایده همراه با ارزیابی کیفی تعداد محدودی از زمین های صنعتی ،کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081543 مزایده تعداد محدودی از زمین های صنفی-خدماتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان : زمین کاربری مال : خدماتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081540 مزایده تعداد محدودی از زمین های صنفی-خدماتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان : زمین کاربری مال : خدماتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081536 مزایده همراه با ارزیابی کیفی تعداد محدودی از زمین های صنعتی ،کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081535 مزایده همراه با ارزیابی کیفی تعداد محدودی از زمین های صنعتی ،کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081533 مزایده همراه با ارزیابی کیفی تعداد محدودی از زمین های صنعتی ،کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081530 مزایده همراه با ارزیابی کیفی تعداد محدودی از زمین های صنعتی ،کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081529 مزایده همراه با ارزیابی کیفی تعداد محدودی از زمین های صنعتی ،کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081528 مزایده همراه با ارزیابی کیفی تعداد محدودی از زمین های صنعتی ،کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081526 مزایده همراه با ارزیابی کیفی تعداد محدودی از زمین های صنعتی ،کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081524 مزایده تعداد محدودی از زمین های صنفی-خدماتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان اصفهان استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081523 مزایده همراه با ارزیابی کیفی تعداد محدودی از زمین های صنعتی ،کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081522 مزایده همراه با ارزیابی کیفی تعداد محدودی از زمین های صنعتی ،کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081521 مزایده همراه با ارزیابی کیفی تعداد محدودی از زمین های صنعتی ،کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081520 مزایده همراه با ارزیابی کیفی تعداد محدودی از زمین های صنعتی ،کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081518 مزایده همراه با ارزیابی کیفی تعداد محدودی از زمین های صنعتی ،کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081516 مزایده همراه با ارزیابی کیفی تعداد محدودی از زمین های صنعتی ،کارگاهی در شهرکهای صنعتی : زمین کاربری مال : صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
8081512 مزایده همراه با ارزیابی کیفی تعداد محدودی از زمین های صنعتی ،کارگاهی در شهرکهای صنعتی : زمین کاربری مال : صنعتی استان اصفهان 1403/03/21 1403/03/29
صفحه 1 از 8