مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۱۵۰ متر مربع 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک یک قطعه زمین مسکونی (مساحت ۱۵۰ متر مربع) 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین (با قابلیت اخذ مجوز تجاری) (به مساحت 24 مترمربع) 1400/07/04 1400/07/19
مزایده یک قطعه زمین (با قابلیت اخذ مجوز تجاری) (به مساحت 24 مترمربع) 1400/06/28 1400/07/19
مزایده فروش دو قطعه زمین 1400/06/09 1400/06/23
مزایده فروش دو قطعه زمین 1400/06/04 1400/06/23
مزایده دو قطعه زمین 1400/06/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین (با قابلیت اخذ مجوز تجاری) - یک واحد دفتر کار 1400/05/19 1400/06/03
مزایده فروش یک قطعه زمین (با قابلیت اخذ مجوز تجاری) - یک واحد دفتر کار 1400/05/12 1400/06/03
مزایده فروش املاک ـ یک قطعه زمین ـ یک واحد دفتر کار ـ یک واحد آپارتمان 1400/04/23 1400/05/05
مزایده فروش املاک 1400/04/22 1400/05/05
مزایده فروش املاک 1400/04/16 1400/05/05
مزایده فروش یک قطعه زمین - یک واحد دفتر کار - یک واحد آپارتمان 1400/04/15 1400/05/05
مزایده فروش یک قطعه زمین 1399/11/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین (با قابلیت اخذ مجوز تجاری) (مساحت 24 مترمربع) 1399/11/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با قابلیت اخذ مجوز تجاری ـ مساحت 24/45 مترمربع 1399/11/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با قابلیت اخذ مجوز تجاری به مساحت 24 مترمربع 1399/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین (با قابلیت اخذ مجوز تجاری) به مساحت 24.45 مترمربع 1399/11/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7