کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8141650 مزایده فروش تعداد 25 پلاک مسکونی استان بوشهر 1403/04/04 1403/04/20
8138431 مزایده آگهی فروش املاک مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8136587 مزایده فروش تعداد 25 پلاک مسکونی شهرداری استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135707 مزایده آگهی فروش املاک مسکونی-زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135706 مزایده زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135705 مزایده زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135703 مزایده آگهی فروش املاک مسکونی-زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135698 مزایده زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135697 مزایده آگهی فروش املاک مسکونی-زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135695 مزایده زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135694 مزایده آگهی فروش املاک مسکونی-زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135693 مزایده زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135692 مزایده آگهی فروش املاک مسکونی-زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135689 مزایده زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135687 مزایده آگهی فروش املاک مسکونی-زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135685 مزایده زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135684 مزایده آگهی فروش املاک مسکونی-زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135681 مزایده آگهی فروش املاک مسکونی-زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135679 مزایده آگهی فروش املاک مسکونی-زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
8135677 مزایده زمین مسکونی استان بوشهر 1403/04/03 1403/04/10
صفحه 1 از 4