مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش نقدی شانزده قطعه زمین مسکونی 1401/02/25 1401/02/26
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش نقدی شانزده قطعه زمین مسکونی جهت تامین مالی پروژه های عمرانی 1401/02/19 1401/02/26
مزایده واگذاری ساماندهی سیمای شهر جهت تبلیغات محیطی، امور تبلیغاتی سطح شهر 1401/02/19 1401/02/23
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 241/50 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 200 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت 348/70 متر مربع 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 361/57 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 276 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 276 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت 276 متر مربع 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده پلاک ثبتی : 48/7720 قطعه58 / نوع مال : زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 579/20 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 244/81 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت 267/15 متر مربع 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 280 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 373/30 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ساماندهی سیمای شهر جهت تبلیغات محیطی، امور تبلیغاتی سطح شهر 1401/02/12 1401/02/23
صفحه 1 از 12