مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین به مساحت 59387/234 مترمربع 1398/08/02 رجوع به آگهی
فروش زمین پلاک 17556 فرعی از 3 اصلی 1398/08/01 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 59387/234 مترمربع 1398/08/01 رجوع به آگهی
زمین 1398/05/13 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین به مساحت 59387/234 متر مربع 1398/05/13 1398/05/19
فروش یک قطعه زمین به مساحت 59387/234 مترمربع 1398/05/12 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1398/03/27 1398/04/02
مزایده زمین-پلاک ثبتی 17556 فرعی از سه اصلی 1398/03/26 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین - یک قطعه زمین ب مساحت 59387/234 متر مربع با شماره ثبتی 17556فرعی از 3 اصلی 1398/03/26 1398/04/02
اجاره سرد خانه 1398/03/22 1398/03/28
صفحه 1 از 7