کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8238394 مزایده فروش املاک با کاربری های دامداری، مغازه- زمین با کاربری دامداری، منازل مسکونی، زمینهای مزروعی، واحد تولید عرقیات گیاهی - زمین مسکونی، ساختمان های مسکونی- استان اردبیل 1403/04/30 رجوع به آگهی
8238392 مزایده فروش املاک مازاد استان اردبیل 1403/04/30 1403/05/10
8238107 مزایده املاک تجاری استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8238105 مزایده املاک مازادمدیریت شعب بانک کشاورزی استان اردبیل استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8238101 مزایده املاک مازاد ششدانگ یک واحد تاسیسات پرواربندی استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8236505 مزایده فروش زمین با کاربری دامداری مساحت عرصه مال : 1205 استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8236377 مزایده املاک مازادمدیریت شعب بانک کشاورزی استان اردبیل استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8236365 مزایده املاک مازاد مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اردبیل-زمین زراعی مساحت عرصه مال : 17500 استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8236360 مزایده املاک مازاد یک باب زمین مزروعی استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8236292 مزایده زمین و مستحدثات صنعتی استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8236284 مزایده ششدانگ عرصه واعیان یکباب خانه استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8236280 مزایده زمین زراعی استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8236279 مزایده ساختمان کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 317 مساحت عیان مال : 60 استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8236276 مزایده زمین و مستحدثات کاربری مال : صنعتی استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8236273 مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی به مساحت عرصه 2167 مترمربع استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8236271 مزایده املاک مازاد ششدانگ یک باب خانه استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8236270 مزایده ساختمان مسکونی استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8236269 مزایده زمین کاربری مال : زراعی مساحت عرصه مال : 11791 استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8236267 مزایده ساختمان مسکونی استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
8236266 مزایده املاک مازادمدیریت شعب بانک کشاورزی استان اردبیل استان اردبیل 1403/04/30 1403/04/31
صفحه 1 از 5