کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8158696 مزایده درختان قطع شده استان مازندران 1403/04/09 1403/04/11
8152574 مزایده مزایده درختان قطع شده استان مازندران 1403/04/07 1403/04/11
7825556 مزایده فروش درختان ریشه کن و شکسته افتاده ناشی از سیل بستر رودخانه استان مازندران 1403/01/21 1403/01/19
7823478 مزایده 3 ردیف مزایده شامل : 1-فروش درختان ریشه کن و شکسته افتاده ناشی از سیل بستر رودخانه 2- فروش درختان ریشه کن و شکسته افتاده بستر رودخانه استخر پشت 3- فروش درختان ریشه کن و شکسته افتاده ناشی از سی... استان مازندران 1403/01/21 1403/01/19
7584686 مزایده 3 ردیف مزایده شامل : - واگذاری احاله طرح مدیریت حفاظت و بهره وری طرح پارک جنگلی-فروش تعداد 2 دستگاه خودروی فوتون دوکابین دولتی استان مازندران 1402/11/04 1402/11/09
7476474 مزایده واگذاری احاله مدیریت حفاظت و بهره وری طرح پارک جنگلی - جنگل کاری پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی - طرح تلفیقی زراعت چوب (اگروفارستری عرصه منابع ملی موسوم به 3/5 هکتاری -فروش تعداد 6 دستگاه خودرو... استان مازندران 1402/10/06 رجوع به آگهی
6931161 مزایده 3 عنوان مزایده شامل احاله طرح مدیریت پارک جنگلی - احاله طرح مدیریت حفاظت و بهره وری طرح پارک جنگلی استان مازندران 1402/05/30 1402/06/04
6795000 مزایده 3 عنوان مناقصه شامل فروش پروانه قطع درختان در مسیر جاده ارتباطی - احاله طرح مدیریت حفاظت و بهره وری طرح پارک جنگلی استان مازندران 1402/04/24 1402/04/29
6146619 مزایده فروش درختان ریشه کن و رانشی بستر سر شاخه طغیانی - اجرای مدیریت طرح تلفیقی زراعت چوب استان مازندران 1401/10/25 1401/10/28
6118943 مزایده واگذاری احاله مدیریت تفرجگاه جنگلی - واگذاری مدیریت اجرایی طرح جایگزین صنوبر با گونه های جنگلی و طرح مدیریت پایدار منابع طبیعی استان مازندران 1401/10/17 1401/10/19
6083001 مزایده واگذاری اجرای مدیریت طرح تلفیقی زراعت چوب استان مازندران 1401/10/05 1401/10/10
6079947 مزایده واگذاری اجرای مدیریت طرح تلفیقی زراعت چوب در حوزه روستا به 12/53 هکتاری استان مازندران 1401/10/04 1401/10/10
5981622 مزایده اجرای مدیریت طرح زراعت چوب استان مازندران 1401/09/05 1401/09/08
5978941 مزایده اجرای مدیریت طرح زراعت چوب استان مازندران 1401/09/03 1401/09/08
5944268 مزایده واگذاری احاله مدیریت تفرجگاه جنگلی تشبندان استان مازندران 1401/08/23 1401/08/28
5843519 مزایده فروش درختان جنگلی استان مازندران 1401/08/02 1401/08/05
5773421 مزایده فروش درختان خطرآفرین خشک سرپا و شاخه شکسته استان مازندران 1401/07/19 1401/07/24
5648319 مزایده فروش درختان مزاحم تعریض استان مازندران 1401/06/12 رجوع به آگهی
5631739 مزایده فروش درختان عرصه زراعت چوب-درختان ریشه کن -درختان موضوع تخلف استان مازندران 1401/06/07 1401/06/09
5524125 مزایده فروش چوب آلات استحصال شده - واگذاری طرح توجیهی، فنی، اقتصادی و مالی کاشت بادرنجبویه و به لیمو استان مازندران 1401/05/05 1401/05/08
صفحه 1 از 21