کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8048979 مزایده فروش روغن زیتون بکر استان قزوین، استان تهران 1403/03/12 1403/03/16
8040446 مزایده فروش حدود 12 تن روغن زیتون بکر از ارقام کروناکی و آربکین بصورت فله استان قزوین، استان تهران 1403/03/09 1403/03/16
8029057 مزایده فروش حدود 12 تن روغن زیتون بکر از ارقام کروناکی و آریکین بصورت فله استان تهران 1403/03/07 1403/03/16
8004879 مزایده واگذاری یکجا سردرختی محصولات باغ به مساحت حدود 250 هکتار استان البرز 1403/02/31 1403/03/08
7989335 مزایده فروش محصولات سردرختی باغ استان البرز، استان قزوین، استان تهران 1403/02/30 1403/03/08
7924879 مزایده فروش محصولات سردرختی باغ استان البرز، استان قزوین، استان تهران 1403/02/17 1403/02/26
7803828 مزایده فروش روغن زیتون فرابکر استان قزوین، استان تهران 1403/01/15 1403/01/26
7746295 مزایده فروش روغن زیتون فرابکر استان قزوین، استان تهران 1402/12/14 1402/12/21
7675031 مزایده فروش حدود 20000 لیتر روغن زیتون فرابکر از ارقام کروناکی و آربکین استان تهران 1402/11/28 1402/12/05
7674616 مزایده فروش روغن زیتون فرابکر استان قزوین، استان تهران 1402/11/28 1402/12/05
7665599 مزایده فروش حدود 20000 لیتر روغن زیتون فرابکر از ارقام کروناکی و آربکین استان تهران 1402/11/25 1402/12/05
7630802 مزایده فروش روغن زیتون فرابکر استان تهران 1402/11/15 1402/11/23
7602617 مزایده فروش حدود 20000 لیتر روغن زیتون فرابکر از ارقام کروناکی و آربکین بصورت فله استان تهران 1402/11/10 1402/11/23
7602616 مزایده فروش محصول پسته خشک استان اصفهان 1402/11/10 1402/11/23
7601906 مزایده فروش حدود 10000 لیتر روغن زیتون فرابکر از ارقام کروناکی و آربکین استان قزوین، استان تهران 1402/11/10 1402/11/23
7539879 مزایده فروش حدود 10000 لیتر روغن زیتون فرابکر از ارقام کروناکی و آربکین استان قزوین، استان تهران 1402/10/24 1402/11/08
7450922 مزایده 5 دستگاه لینیر و 2 دستگاه سنتر پیوت مستعمل آماده بکار بخش کشاورزی استان گلستان 1402/09/29 1402/10/02
7399530 مزایده فروش 5 دستگاه لینیر و 2 دستگاه سنتر پیوت مستعمل آماده بکار بخش کشاورزی استان تهران، استان گلستان 1402/09/13 1402/09/19
7383452 مزایده فروش 5 دستگاه لینیر و 2 دستگاه سنتر پیوت مستعمل آماده بکار استان تهران، استان گلستان 1402/09/08 1402/09/19
7115929 مزایده واگذاری اجاره اراضی زراعی آبی واحد باغ سطح حدود 8/5 هکتار استان البرز 1402/07/10 1402/07/23
صفحه 1 از 9