کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8063636 مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودروی مازاد: سواری پژو پارس ELX-XUM مدل 1394 خاکستری متالیک - پیکان وانت مدل 1380 سفید روغنی استان تهران 1403/03/16 1403/03/22
8058466 مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودروی مازاد: سواری پژو پارس ELX-XUM مدل 1394 خاکستری متالیک - پیکان وانت مدل 1380 سفید روغنی استان تهران 1403/03/13 1403/03/22
8054766 مزایده تعداد دو دستگاه خودرو (یک دستگاه پیکان وانت مدل1380 ویک دستگاه پژو پارس مدل1394) - پژو پارس مدل1394 استان تهران 1403/03/13 1403/03/22
8054762 مزایده تعداد دو دستگاه خودرو (یک دستگاه پیکان وانت مدل1380 ویک دستگاه پژو پارس مدل1394) - پیکان وانت مدل 1380 استان تهران 1403/03/13 1403/03/22
7922532 مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودروی مازاد: سواری پژو پارس ELX-XUM مدل 1394 خاکستری متالیک - پیکان وانت مدل 1380 سفید روغنی استان تهران 1403/02/16 1403/02/22
7909964 مزایده فروش تعداد دو دستگاه خودروی مازاد: سواری پژو پارس ELX-XUM مدل 1394 خاکستری متالیک - پیکان وانت مدل 1380 سفید روغنی استان تهران 1403/02/11 1403/02/22
7907829 مزایده پیکان وانت مدل1380 - پژو پارس مدل1394 استان تهران 1403/02/11 رجوع به آگهی
7386218 مزایده فروش فیلترهای صنعتی مستعمل استان تهران 1402/09/08 1402/09/13
7378879 مزایده فروش فیلتر صنعتی مستعمل استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7376994 مزایده فروش فیلترهای صنعتی مستعمل استان تهران 1402/09/06 1402/09/13
7195491 مزایده فروش فیلترهای صنعتی مستعمل استان تهران 1402/07/23 1402/07/29
7184881 مزایده فروش فیلترهای صنعتی مستعمل خود استان تهران 1402/07/19 1402/07/29
7184721 مزایده فروش فیلتر صنعتی مستعمل استان تهران 1402/07/19 رجوع به آگهی
7044666 مزایده فروش فیلترهای صنعتی مستعمل استان تهران 1402/06/22 1402/06/29
7036684 مزایده فروش فیلترهای صنعتی مستعمل خود استان تهران 1402/06/20 1402/06/29
7036073 مزایده فروش فیلتر صنعتی مستعمل استان تهران 1402/06/20 رجوع به آگهی
6752335 مزایده فروش ضایعات چوب (شامل تنه- شاخه- ریشه) و کالاهای ضایعاتی (اقلام اموالی) استان تهران 1402/04/12 1402/04/18
6748460 مزایده فروش ضایعات چوب (شامل تنه- شاخه- ریشه) و کالاهای ضایعاتی (اقلام اموالی) استان تهران 1402/04/11 1402/04/18
6744133 مزایده فروش 2 ردیف مزایده شامل : ضایعات چوب- ضایعات اقلام اداری ( اموالی ) استان تهران 1402/04/10 رجوع به آگهی
6572148 مزایده فروش ضایعات چوب (شامل تنه- شاخه- ریشه) و کالاهای ضایعاتی (اقلام اموالی) استان تهران 1402/03/01 1402/03/06
صفحه 1 از 4