کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8225187 مزایده تجدید مزایده اجاره کانکس های سطح شهر(م ایثار-م بازگیر- م لولو - اندیشه فاز 1) استان لرستان 1403/04/24 1403/04/30
8225174 مزایده تجدید مزایده اجاره کانکس های سطح شهر(م ایثار-م بازگیر- م لولو - اندیشه فاز 1) استان لرستان 1403/04/24 1403/04/30
8225171 مزایده تجدید مزایده اجاره کانکس های سطح شهر(م ایثار-م بازگیر- م لولو - اندیشه فاز 1) استان لرستان 1403/04/24 1403/04/30
8225031 مزایده تجدید مزایده اجاره کانکس های سطح شهر(م ایثار-م بازگیر- م لولو - اندیشه فاز 1) استان لرستان 1403/04/24 1403/04/30
8225022 مزایده تجدید مزایده اجاره غرفه های بازارچه کوثر (1شرقی-9شرقی-1شمالی) استان لرستان 1403/04/24 1403/04/30
8225020 مزایده تجدید مزایده اجاره غرفه های بازارچه کوثر (1شرقی-9شرقی-1شمالی) استان لرستان 1403/04/24 1403/04/30
8225019 مزایده تجدید مزایده اجاره غرفه های بازارچه کوثر (1شرقی-9شرقی-1شمالی) استان لرستان 1403/04/24 1403/04/30
8119679 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر (فاز یک اندیشه - میدان لولو ) استان لرستان 1403/03/30 1403/04/06
8119678 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر (فاز یک اندیشه - میدان لولو ) استان لرستان 1403/03/30 1403/04/06
8104290 مزایده زمین چمن ذوالفقار تحت مالکیت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بروجرد استان لرستان 1403/03/26 1403/03/31
8088541 مزایده اجاره غرفه های بازارچه استان لرستان 1403/03/22 رجوع به آگهی
8087814 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر استان لرستان 1403/03/22 1403/03/29
8087801 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر استان لرستان 1403/03/22 1403/03/29
8087799 مزایده اجاره غرفه های بازارچه کوثر استان لرستان 1403/03/22 1403/03/29
8087797 مزایده اجاره غرفه های بازارچه کوثر استان لرستان 1403/03/22 1403/03/29
8087793 مزایده اجاره غرفه های بازارچه کوثر استان لرستان 1403/03/22 1403/03/29
8087775 مزایده اجاره کانکس های خیابان غذا (بلوار دستجردی) استان لرستان 1403/03/22 1403/03/29
8087774 مزایده تجدید مزایده اجاره کانکس های سطح شهر (کوی پزشکان) استان لرستان 1403/03/22 1403/03/29
8082237 مزایده اجاره عمومی سردرختی باغات اشار و خانواده استان لرستان 1403/03/21 1403/03/24
8082211 مزایده اجاره دکه های تحت مالکیت سازمان سیما,منظر وفضای سبز شهری استان لرستان 1403/03/21 1403/03/24
صفحه 1 از 13