مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور جو به مقدار تقریبی 105 تن 1398/11/29 1398/12/03
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور جو به مقدار تقریبی 105 تن 1398/11/28 1398/12/03
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور جو به مقدار تقریبی 105 تن 1398/11/07 رجوع به آگهی
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور جو به مقدار تقریبی 105 تن 1398/11/06 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین 1397/12/26 1398/01/15
فروش یک قطعه زمین 1397/12/25 1398/01/15
فروش مواد حاصله از بوجاری بذر گندم و جو 1397/10/25 1397/11/06
فروش مواد حاصله از بوجاری بذر گندم و جو 1397/10/24 رجوع به آگهی
فروش 260 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم و جو 1396/09/25 1396/10/03
فروش 260 تن مواد حاصل از بوجاری بذور گندم و جو 1396/09/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2