کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
2135068 مزایده واگذاری محل استقرار وسیله بازی در پارک استان کرمانشاه 1398/05/08 1398/05/19
1374127 مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارک استان کرمانشاه 1397/02/25 رجوع به آگهی
1370963 مزایده محل استقرار وسیله بازی استان کرمانشاه 1397/02/23 1397/02/27
1369742 مزایده محل استقرار وسیله بازی استان کرمانشاه 1397/02/22 1397/02/27
1358376 مزایده واگذاری محل استقرار وسیله بازی استان کرمانشاه 1397/02/10 رجوع به آگهی
1357180 مزایده محل استقرار وسیله بازی استان کرمانشاه 1397/02/09 رجوع به آگهی
1350230 مزایده اجاره محل استقرار وسایل بازی در پارکها استان کرمانشاه 1397/02/02 1397/02/06
1349048 مزایده اجاره محل استقرار وسایل بازی در پارکها استان کرمانشاه 1397/02/01 1397/02/06
1343877 مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارک ها استان کرمانشاه 1397/01/27 1397/02/01
1342320 مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارک ها استان کرمانشاه 1397/01/26 رجوع به آگهی
1339861 مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارکها استان کرمانشاه 1397/01/22 1397/01/28
1338484 مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارکها استان کرمانشاه 1397/01/21 1397/01/28
1323488 مزایده اجاره پارک استان کرمانشاه 1396/12/20 1396/12/15
1323485 مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارکها استان کرمانشاه 1396/12/20 1396/12/24
1322439 مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارک ها استان کرمانشاه 1396/12/19 1396/12/24
1316614 مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارک ها استان کرمانشاه 1396/12/13 1396/12/15
1315455 مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارک ها استان کرمانشاه 1396/12/12 1396/12/15
1277503 مزایده انجام امور تبلیغاتی تعداد 4 محل عرشه پل بتنی و فلزی درسطح شهر استان کرمانشاه 1396/10/26 1396/10/06
1276303 مزایده واگذاری امور تبلیغاتی ، تعداد 4 عرشه پل بتنی و فلزی درسطح شهر استان کرمانشاه 1396/10/25 1396/10/06
1275611 مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی استان کرمانشاه 1396/10/24 1396/11/06
صفحه 1 از 17