مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری محل استقرار وسیله بازی در پارک 1398/05/08 1398/05/19
مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارک 1397/02/25 رجوع به آگهی
مزایده محل استقرار وسیله بازی 1397/02/23 1397/02/27
مزایده محل استقرار وسیله بازی 1397/02/22 1397/02/27
مزایده واگذاری محل استقرار وسیله بازی 1397/02/10 رجوع به آگهی
مزایده محل استقرار وسیله بازی 1397/02/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل استقرار وسایل بازی در پارکها 1397/02/02 1397/02/06
مزایده اجاره محل استقرار وسایل بازی در پارکها 1397/02/01 1397/02/06
مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارک ها 1397/01/27 1397/02/01
مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارک ها 1397/01/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارکها 1397/01/22 1397/01/28
مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارکها 1397/01/21 1397/01/28
مزایده اجاره پارک 1396/12/20 1396/12/15
مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارکها 1396/12/20 1396/12/24
مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارک ها 1396/12/19 1396/12/24
مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارک ها 1396/12/13 1396/12/15
مزایده واگذاری محل استقرار وسایل بازی در پارک ها 1396/12/12 1396/12/15
مزایده انجام امور تبلیغاتی تعداد 4 محل عرشه پل بتنی و فلزی درسطح شهر 1396/10/26 1396/10/06
مزایده واگذاری امور تبلیغاتی ، تعداد 4 عرشه پل بتنی و فلزی درسطح شهر 1396/10/25 1396/10/06
مزایده واگذاری انجام امور تبلیغاتی 1396/10/24 1396/11/06
صفحه 1 از 17