کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1131901 مزایده واگذاری اجاره بوفه های موجود در پارکها استان آذربایجان شرقی 1396/03/20 رجوع به آگهی
1131898 مزایده واگذاری بوفه استان آذربایجان شرقی 1396/03/20 رجوع به آگهی
1103906 مزایده اجاره تعداد 16 باب بوفه و زمین های ورزشی استان آذربایجان شرقی 1396/02/23 رجوع به آگهی
1099560 مزایده اجاره تعداد 16 باب بوفه و زمین های ورزشی استان آذربایجان شرقی 1396/02/16 رجوع به آگهی
995539 مزایده واگذاری بوفه پارک - ساختمان سابق اداری فضای سبز استان آذربایجان شرقی 1395/09/28 رجوع به آگهی
992857 مزایده واگذاری بوفه پارک- ساختمان سابق اداری فضای سبز استان آذربایجان شرقی 1395/09/21 رجوع به آگهی
903670 مزایده تجهیز و بهره برداری از پارک ترافیک استان آذربایجان شرقی 1395/02/21 رجوع به آگهی
901788 مزایده تجهیز و بهره برداری از پارک ترافیک استان آذربایجان شرقی 1395/02/18 رجوع به آگهی
899997 مزایده اجاره بوفه استان آذربایجان شرقی 1395/02/13 رجوع به آگهی
897246 مزایده اجاره بوفه استان آذربایجان شرقی 1395/02/07 رجوع به آگهی
897068 مزایده اجاره بوفه های پارکهای جانبازان استان آذربایجان شرقی 1395/02/07 رجوع به آگهی
889929 مزایده اجاره بوفه استان آذربایجان شرقی 1395/01/22 رجوع به آگهی
889928 مزایده اجاره بوفه استان آذربایجان شرقی 1395/01/22 رجوع به آگهی
886976 مزایده اجاره بوفه استان آذربایجان شرقی 1395/01/15 رجوع به آگهی
886972 مزایده اجاره بوفه های پارکها استان آذربایجان شرقی 1395/01/15 رجوع به آگهی
797179 مزایده واگذاری بوفه پارک استان آذربایجان شرقی 1394/05/13 رجوع به آگهی
794410 مزایده واگذاری بوفه پارک جانبازان استان آذربایجان شرقی 1394/05/06 رجوع به آگهی
790541 مزایده واگذاری بوفه پارک استان آذربایجان شرقی 1394/04/29 رجوع به آگهی
787457 مزایده واگذاری بوفه پارک استان آذربایجان شرقی 1394/04/20 رجوع به آگهی
760970 مزایده واگذاری تعدادی بوفه - و پارکینگ و زمین ورزشی استان آذربایجان شرقی 1394/02/30 1394/03/06
صفحه 1 از 4