کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8147398 مزایده اجاره پارکومترهای واقع در طرح هوشمند پارکبانی مکانیزه استان آذربایجان غربی 1403/04/06 1403/04/18
8134142 مزایده واگذاری (اجاره به مدت یکسال) بهره برداری میدان میوه و تره بار استان آذربایجان غربی 1403/04/03 1403/04/03
8129833 مزایده اجاره زمین محل بازی کودکان در پارک استان آذربایجان غربی 1403/04/02 1403/04/03
8123709 مزایده اجاره پارکومترهای واقع در طرح هوشمند پارکبانی مکانیزه استان آذربایجان غربی 1403/03/30 1403/04/06
8119306 مزایده اجاره پارکومترهای واقع در طرح هوشمند پارکبانی مکانیزه استان آذربایجان غربی 1403/03/30 1403/04/06
8112323 مزایده واگذاری (اجاره به مدت یکسال) بهره برداری میدان میوه و تره بار جهت جمع آوری ورود و خروج خودروها استان آذربایجان غربی 1403/03/27 1403/04/03
8105365 مزایده اجاره زمین محل نصب وسایل بازی کودکان در پارک گوللرباغی استان آذربایجان غربی 1403/03/26 1403/04/03
8105261 مزایده اجاره : جمع¬آوری عواید میدان میوه و تره بار استان آذربایجان غربی 1403/03/26 1403/04/03
8103568 مزایده اجاره زمین محل بازی کودکان جهت نصب وسایل بازی ( ماشین برقی - قلعه بادی - راامبولین - استخر توپ - کشتی صبا) استان آذربایجان غربی 1403/03/26 1403/04/03
8075937 مزایده چوب درختان مصرفی بصورت الوار با قیمت پایه از قرار هر کیلو -/000/80 ریال بمقدار تقریبی 10 تن استان آذربایجان غربی 1403/03/20 رجوع به آگهی
8075921 مزایده چوب درختان مصرفی بصورت ضایعات بمقدار تقریبی 50 تن استان آذربایجان غربی 1403/03/20 رجوع به آگهی
8031111 مزایده اجاره پارکومترهای واقع در طرح هوشمند پارکبانی مکانیزه استان آذربایجان غربی 1403/03/07 1403/03/07
8017064 مزایده واگذاری اجاره محل میدان میوه و تره بار شهرداری جهت جمع آوری ورود و خروج خودروها استان آذربایجان غربی 1403/03/05 1403/03/17
8017060 مزایده اجاره زمین محل بازی کودکان در پارک به صورت عقد اجاره جهت نصب وسایل بازی استان آذربایجان غربی 1403/03/05 1403/03/02
8017059 مزایده اجاره محل بازی در پارک ساحلی آنا به صورت عقد اجاره جهت نصب وسایل بازی استان آذربایجان غربی 1403/03/05 1403/03/02
8008218 مزایده اجاره پارکومترهای واقع در طرح هوشمند پارکبانی مکانیزه استان آذربایجان غربی 1403/02/31 1403/03/07
8005444 مزایده اجاره پارکومترها استان آذربایجان غربی 1403/02/31 1403/03/07
8002923 مزایده چوب درختان مصرفی بصورت ضایعات با قیمت پایه از قرار هر کیلو -/30/000 ریال بمقدار تقریبی 50 تن استان آذربایجان غربی 1403/02/30 رجوع به آگهی
8002920 مزایده چوب درختان مصرفی بصورت الوار با قیمت پایه از قرار هر کیلو -/000/80 ریال بمقدار تقریبی 10 تن استان آذربایجان غربی 1403/02/30 رجوع به آگهی
7990461 مزایده واگذاری اجاره محل های نصب تلویزیون شهری استان آذربایجان غربی 1403/02/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9