کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7252771 مزایده فروش املاک و اموال مازاد استان چهارمحال و بختیاری 1402/08/09 1402/08/13
7152531 مزایده فروش املاک و اموال مازاد استان چهارمحال و بختیاری 1402/07/12 1402/07/13
6960615 مزایده فروش تعدادی از اموال مازاد خود استان چهارمحال و بختیاری 1402/06/04 1402/06/11
6412089 مزایده املاک و اموال تملیکی و مازاد استان چهارمحال و بختیاری 1402/01/15 1402/01/28
6275564 مزایده فروش تعدادی از اموال مازاد استان چهارمحال و بختیاری 1401/11/24 1401/12/03
6056414 مزایده فروش اموال منقول (کالاهای اسقاطی و مازاد بر نیاز) استان چهارمحال و بختیاری 1401/09/27 1401/10/10
5758977 مزایده تعدادی از اموال مازاد استان چهارمحال و بختیاری 1401/07/14 رجوع به آگهی
5016883 مزایده املاک و اموال مازاد استان چهارمحال و بختیاری 1400/12/25 1401/11/01
5014819 مزایده سراسری املاک و اموال مازاد استان چهارمحال و بختیاری 1400/12/25 1401/11/01
4941419 مزایده فروش تعدادی از اموال مازاد کاربری صنعتی دامداری کشاورزی - کاربری تجاری - خدماتی - کاربری مسکونی- اداری و... استان چهارمحال و بختیاری 1400/12/10 1400/12/11
4922950 مزایده فروش تعدادی از اموال مازاد استان چهارمحال و بختیاری 1400/12/05 1400/12/11
4918594 مزایده فروش املاک و اموال استان چهارمحال و بختیاری 1400/12/04 1400/12/12
4917951 مزایده ساختمان با کاربری مسکونی - ساختمان با کاربری تجاری مسکونی - ساختمان با کاربری خدماتی - کارخانه با کاربری صنعتی استان چهارمحال و بختیاری 1400/12/04 رجوع به آگهی
4725339 مزایده فروش املاک و اموال مازاد اداره امور شعب استان چهارمحال و بختیاری 1400/10/25 1400/11/02
4714477 مزایده ساختمان با کاربری مسکونی - ساختمان با کاربری تجاری مسکونی - ساختمان با کاربری خدماتی - کارخانه با کاربری صنعتی استان چهارمحال و بختیاری 1400/10/21 رجوع به آگهی
4711872 مزایده سراسری و اموال مازاد استان چهارمحال و بختیاری 1400/10/21 1400/11/02
4710366 مزایده فروش املاک و اموال مازاد- کاربری مسکونی به مساحت عرصه 378/7 متر مربع و اعیانی 204 متر مربع - کاربری صنعتی به مساحت عرصه 2500 متر مربع و اعیانی 509 متر مربع و... استان چهارمحال و بختیاری 1400/10/20 1400/11/02
4708427 مزایده فروش تعدادی از اموال مازاد استان چهارمحال و بختیاری 1400/10/20 رجوع به آگهی
4683350 مزایده فروش کالاهای اسقاطی و مازاد بر نیاز استان چهارمحال و بختیاری 1400/10/11 1400/10/22
4678968 مزایده فروش کالاهای اسقاطی و مازاد استان چهارمحال و بختیاری 1400/10/09 1400/10/22
صفحه 1 از 3