کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7526159 مزایده اجاره دفاتر کار استان خراسان جنوبی 1402/10/19 1402/10/28
7432578 مزایده اجاره دفاتر کار شماره یک پنج و شش آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی 1402/09/22 1402/09/27
7426060 مزایده اجاره دفاتر کار استان خراسان جنوبی 1402/09/20 رجوع به آگهی
7423287 مزایده اجاره دفاتر کار استان خراسان جنوبی 1402/09/20 1402/09/27
6648161 مزایده فروش محصول زرشک استان خراسان جنوبی 1402/03/22 رجوع به آگهی
6050925 مزایده اجاره باشگاه فرهنگیان خانه استان خراسان جنوبی 1401/09/26 1401/09/27
6043032 مزایده اجاره ملک باشگاه فرهنگیان استان خراسان جنوبی 1401/09/22 رجوع به آگهی
6039827 مزایده واگذاری باشگاه فرهنگیان به اجاره استان خراسان جنوبی 1401/09/22 1401/09/27
6028286 مزایده اجاره املاک واحددهای تجاری شماره های 1-2-5-6 استان خراسان جنوبی 1401/09/19 1401/09/21
6023881 مزایده اجاره واحدهای تجاری استان خراسان جنوبی 1401/09/16 رجوع به آگهی
6022280 مزایده اجاره املاک تجاری استان خراسان جنوبی 1401/09/16 1401/09/21
5931032 مزایده واگذاری به صورت اجاره واحدهای تجاری استان خراسان جنوبی 1401/08/18 رجوع به آگهی
5928817 مزایده واگذاری املاک در 5 ردیف استان خراسان جنوبی 1401/08/18 1401/08/21
5922379 مزایده اجاره واحدتجاری استان خراسان جنوبی 1401/08/16 رجوع به آگهی
5920294 مزایده واگذاری املاک به صورت اجاره استان خراسان جنوبی 1401/08/16 1401/08/21
5508650 مزایده واگذاری اجاره ساختمان داروخانه درمانگاه استان خراسان جنوبی 1401/05/02 1401/05/05
5503196 مزایده اجاره ملک داروخانه استان خراسان جنوبی 1401/04/30 رجوع به آگهی
5502185 مزایده واگذاری اجاره ساختمان داروخانه درمانگاه استان خراسان جنوبی 1401/04/30 1401/05/05
5424025 مزایده ساختمان داروخانه درمانگاه استان خراسان جنوبی 1401/04/09 رجوع به آگهی
5423738 مزایده ساختمان داروخانه درمانگاه استان خراسان جنوبی 1401/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4