مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده تیرآهن و ناودانی و زنبوری و ستون های دوبل شده 12 متری نمره های مختلف 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل داروخانه و خدمات دارویی 1400/12/09 1400/12/22
مزایده واگذاری محل داروخانه و خدمات دارویی 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل و خدمات فیزیوتراپی 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات دارویی و محل داروخانه 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات دارویی و محل داروخانه کلینیک ویژه 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل و خدمات فیزیوتراپی 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات دارویی و محل داروخانه کلینیک ویژه 1400/08/30 1400/09/04
مزایده واگذاری خدمات و محل فیزیوتراپی کلینیک ویژه 1400/08/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات دارویی و محل داروخانه کلینیک 1400/08/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل خدمات فیزیوتراپی 1400/08/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات داروئی بیمارستان 1400/07/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات داروئی بیمارستان 1400/07/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات داروئی بیمارستان 1400/07/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات دارویی بیمارستان 1400/06/27 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل و تجهیزات و واگذاری امور خدمات دارویی بستری و سرپایی بیمارستان 1400/04/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل و تجهیزات و واگذاری امور خدمات داروئی بستری و سرپایی 1400/04/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل بوفه مواد خوراکی 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل و تجهیزات و واگذاری امور خدمات دارویی بستری و سرپایی 1400/03/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل و تجهیزات و واگذاری امور خدمات داروئی بستری و سرپایی بیمارستان 1400/03/25 1400/04/09
صفحه 1 از 5