مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل داروخانه، تجهیزات و ارائه خدمات داروئی بیمارستان 1399/04/18 1399/04/28
واگذاری داروخانه و امور دارویی 1399/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه بخش های بستری و امور داروئی بیمارستان 1399/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری محل داروخانه، تجهیزات و ارایه خدمات داروئی 1399/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری محل داروخانه، تجهیزات و ارائه خدمات داروئی بیمارستان 1399/03/10 رجوع به آگهی
واگذاری محل داروخانه، تجهیزات و ارائه خدمات داروئی بیمارستان 1399/03/10 1399/03/20
واگذاری محل داروخانه، تجهیزات و ارائه خدمات داروئی بیمارستان 1399/02/24 1399/03/03
واگذاری محل تزریقات، پانسمان و نوار قلب بیمارستان 1399/02/20 رجوع به آگهی
واگذاری محل تزریقات، پانسمان و نوار قلب بیمارستان 1399/02/18 رجوع به آگهی
واگذاری محل داروخانه، تجهیزات و ارائه خدمات داروئی بیمارستان 1399/02/10 1399/02/20
صفحه 1 از 7