کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
898649 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از تابلو تبلیغاتی استان قم 1395/02/11 1395/02/18
745245 مزایده بهره برداری و نگهداری از 8 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1394/01/29 1394/02/05
745244 مزایده بهره برداری و نگهداری از 10 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1394/01/29 1394/02/05
744909 مزایده واگذاری بهره برداری و نگهداری از 8 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1394/01/27 1394/02/05
744903 مزایده بهره برداری و نگهداری از 10 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1394/01/27 1394/02/05
742254 مزایده واگذاری ساخت، نصب و بهره برداری تابلو تبلیغاتی پل عابر پیاده استان قم، استان مرکزی 1394/01/22 1394/01/27
741582 مزایده واگذاری ساخت، نصب و بهره برداری تابلو تبلیغاتی استان قم، استان مرکزی 1394/01/20 1394/01/27
736494 مزایده بهره برداری و نگهداری از 8 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1393/12/20 1393/12/28
736492 مزایده بهره برداری و نگهداری از ده دستگاه بیلبورد تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1393/12/20 1393/12/28
736109 مزایده بهره برداری و نگهداری از 8 دستگاه بیلبورد تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1393/12/19 1393/12/28
736108 مزایده بهره برداری و نگهداری از ده دستگاه بیلبورد تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1393/12/19 1393/12/28
717899 مزایده بهره برداری و نگهداری از 4 عدد تابلوی تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1393/11/11 1393/11/16
717815 مزایده بهره برداری و نگهداری از 4 عدد تابلوی تبلیغاتی درمحور استان تهران، استان قم 1393/11/09 1393/11/16
706945 مزایده بهره برداری و نگهداری از 4 عدد تابلوی تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1393/10/16 1393/10/18
706484 مزایده بهره برداری و نگهداری از 4 عدد تابلوی تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1393/10/15 1393/10/18
689073 مزایده بهره برداری و نگهداری از 8 عدد تابلوی تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1393/08/29 1393/09/04
688545 مزایده بهره برداری و نگهداری از 8 عدد تابلوی تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1393/08/28 1393/09/04
678418 مزایده بهره برداری و نگهداری از 8 عدد تابلوی تبلیغاتی استان تهران، استان قم 1393/07/30 1393/08/07
678416 مزایده ساخت - نصب - بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی دو دستگاه پل عابر پیاده استان تهران، استان قم 1393/07/30 1393/08/07
677903 مزایده ساخت - نصب - بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی دو دستگاه پل عابر پیاده استان تهران، استان قم 1393/07/29 1393/08/07
صفحه 1 از 5