مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعداد سه واحد تجاری و یک قطعه زمین جهت جمعه بازار 1399/04/24 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 4 واحد تجاری و یک قطعه زمین جهت جمعه بازار خودرو 1399/03/25 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 4 واحد تجاری و یک قطعه زمین جهت جمعه بازار خودرو 1399/03/20 رجوع به آگهی
فروش تعداد 4 واحد تجاری و یک قطعه زمین 1399/03/18 رجوع به آگهی
فروش تعداد 14 قطعه زمین و یک واحد انبار 1399/01/23 رجوع به آگهی
فروش تعداد 14 قطعه زمین و یک واحد انبار 1399/01/17 رجوع به آگهی
ابطال مزایده فروش تعداد 16 قطعه زمین و یک واحد انبار 1398/12/07 رجوع به آگهی
فروش تعداد ۱۶ قطعه زمین و یک واحد انباری 1398/12/04 رجوع به آگهی
فروش تعداد 16 قطعه زمین و یک واحد انبار 1398/12/03 رجوع به آگهی
فروش تعداد 7 قطعه زمین و یک دربند مغازه 1398/04/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4