کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8171373 مزایده فروش تعدادی دام حذفی (لاشه) ، قطع شیر ، شیرخوار و گوساله نرو ماده استان قزوین، استان تهران 1403/04/12 رجوع به آگهی
7925661 مزایده واگذاری و فروش تعدادی از دام های (گوساله نر شیرخوار و قطع شیر) استان قزوین، استان تهران 1403/02/17 رجوع به آگهی
7814335 مزایده واگذاری و فروش کود حاصله از فعالیت سایت دامپروری استان قزوین 1403/01/19 رجوع به آگهی
7814314 مزایده تعدادی از دام های گوساله نر شیر خوار و دامهای حذفی گله سایت دامپروری استان قزوین 1403/01/19 1403/01/19
7737472 مزایده واگذاری تعدادی از دام های سایت دامپروری شامل: گاو آبستنی به تعداد 100 رأس با میانگین شکم زایش دوم - تلیسه آبستنی به تعداد 60 رأس استان قزوین 1402/12/12 رجوع به آگهی
7709729 مزایده واگذاری تعدادی از دام های ( گوساله نر شیر خوار و دامهای حذفی گله ) سایت دامپروری استان قزوین 1402/12/07 رجوع به آگهی
7674511 مزایده واگذاری تعدادی از دام های ( گوساله نر شیر خوار و دامهای حذفی گله ) سایت دامپروری خود استان قزوین 1402/11/28 رجوع به آگهی
7576717 مزایده تعدادی دام حذفی لاشه ، داشتی، قطع شیر، گوساله نرو ماده خود استان تهران 1402/11/03 رجوع به آگهی
7471268 مزایده فروش تعدادی دام حذفی لاشه، داشتی ، قطع شیر گوساله نر و ماده استان قزوین 1402/10/05 رجوع به آگهی
7424838 مزایده فروش تعدادی از ماشین آلات و ادوات کشاورزی کارکرده و فرسوده دامپروری استان قزوین 1402/09/20 رجوع به آگهی
7424707 مزایده مقداری از ضایعات و آهن آلات کارکرده استان قزوین 1402/09/20 رجوع به آگهی
7424205 مزایده فروش تعدادی دام حذفی لاشه ، داشتی ، قطع شیر گوساله نر استان قزوین 1402/09/20 رجوع به آگهی
7370009 مزایده تعدادی دام حذفی لاشه داشتی ، قطع شیر گوساله نر و ماده خود استان قزوین 1402/09/05 رجوع به آگهی
7289056 مزایده واگذاری حدودا مقدار 6200 کیلوگرم بادام سنگی، 1000 کیلوگرم بادام کاغذی، 420 کیلوگرم بادام دوپوست، 200 کیلوگرم مغز بادام و 300 کیلوگرم گرد و تولیدی خود استان قزوین 1402/08/20 رجوع به آگهی
7245218 مزایده فروش تعدادی دام حذفی لاشه گوساله نر قطع شیر، شیرخوار داشتی و ماده استان تهران، استان قزوین 1402/08/07 رجوع به آگهی
7245200 مزایده مقداری از آهن آلات کارکرده و ضایعاتی و همچنین تعدادی از ادوات و ماشین آلات واحد کشاورزی و دامپروری استان تهران 1402/08/07 رجوع به آگهی
7116308 مزایده فروش دام استان قزوین 1402/07/10 رجوع به آگهی
6963392 مزایده فروش شلیل استان قزوین 1402/06/05 رجوع به آگهی
6963365 مزایده فروش تعدادی دام حذفی لاشه) ، گوساله نر و ماده (تلیسه) و داشتی استان قزوین 1402/06/05 رجوع به آگهی
6855363 مزایده فروش تعدادی دام حذفی لاشه ، گوساله نر ، قطع شیر شیر خوار و ماده و تلیسه استان قزوین 1402/05/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8