کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8188629 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک جهت برگزاری کلاس های پیش دبستان اجاره : کلاس شماره یک از دبستان ادب استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188622 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک جهت برگزاری کلاس های پیش دبستاناجاره : یک کلاس از دبستان احسان استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188617 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک جهت برگزاری کلاس های پیش دبستان اجاره : کلاس شماره دو ازدبستان ادب استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188611 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک جهت برگزاری کلاس های پیش دبستان اجاره : یک کلاس از دبستان اربابی استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188610 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک جهت برگزاری کلاس های پیش دبستاناجاره : اجاره کلاس شماره یک از دبستان امین استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188608 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک جهت برگزاری کلاس های پیش دبستاناجاره : خیابان عشایر منازل سازمانی استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188603 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک جهت برگزاری کلاس های پیش دبستان اجاره : کلاس شماره یک از دبستان شهید الماسی استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188601 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک جهت برگزاری کلاس های پیش دبستاناجاره : کلاس شماره دو ازدبستان شهید الماسی استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188598 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک جهت برگزاری کلاس های پیش دبستان: اجاره یک کلاس از دبستان امامت استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188592 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک جهت برگزاری کلاس های پیش دبستان : اجاره کلاس شماره دو از دبستان امین استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188581 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک جهت برگزاری کلاس های پیش دبستان: اجاره کلاس شماره سه از دبستان امین استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188578 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک جهت برگزاری کلاس های پیش دبستان : اجاره کلاس شماره چهار از دبستان امین استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188577 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک کرمانشاه جهت برگزاری کلاس های پیش دبستان استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188575 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک جهت برگزاری کلاس های پیش دبستان : اجاره کلاس شماره دو از دبستان آناهیتا قبائیان استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188570 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک جهت برگزاری کلاس های پیش دبستان : اجاره کلاس شماره سه از دبستان آناهیتا قبائیان استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188566 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک جهت برگزاری کلاس های پیش دبستان : اجاره کلاس شماره دو از دبستان شهید بهرام محمودی استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188561 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک کرمانشاه جهت برگزاری کلاس های پیش دبستان استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188560 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک جهت برگزاری کلاس های پیش دبستان: اجاره کلاس شماره چهار از دبستان شهید بهرام محمودی استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188556 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک کرمانشاه جهت برگزاری کلاس های پیش دبستان استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
8188551 مزایده اجاره املاک مازاد آموزش وپرورش ناحیه یک کرمانشاه جهت برگزاری کلاس های پیش دبستان استان کرمانشاه 1403/04/16 1403/04/20
صفحه 1 از 11