مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک قطعه زمین کاربری مسکونی - مساحت 147 مترمربع 1400/10/20 1400/10/25
مزایده واگذاری یک قطعه زمین 1400/10/19 1400/10/25
مزایده فروش اقلام راکد و اسقاطی 1400/09/30 1400/10/07
مزایده فروش اقلام راکد و اسقاطی 1400/09/30 1400/10/07
مزایده فروش اقلام راکد و اسقاطی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام راکد و اسقاطی شرکت آب و فاضلاب 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی اقلام راکد و اسقاطی 1400/09/10 1400/09/17
مزایده فروش تعدادی اقلام راکد و اسقاطی 1400/09/10 1400/09/17
مزایده فروش اقلام راکد و اسقاطی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی اقلام راکد و اسقاطی 1400/08/16 1400/08/22
مزایده واگذاری دو قطعه زمین کاربری مسکونی - مساحت 171/5 مترمربع 1400/07/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دو قطعه زمین کاربری مسکونی - مساحت 171/5 مترمربع 1400/07/22 1400/07/28
مزایده واگذاری دو قطعه زمین کاربری مسکونی - مساحت 171/5 مترمربع 1400/07/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین نوع کاربری تجاری - مساحت 2118/43 متر مربع 1400/05/14 1400/05/15
مزایده فروش یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 100267 - نوع کاربری تجاری - مساحت 2118/43 متر مربع 1400/05/13 1400/05/15
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/05/11 1400/05/15
مزایده واگذاری ساختمان تجاری 1400/04/29 1400/05/05
مزایده واگذاری ساختمان تجاری به صورت قرارداد اجاره 1400/04/28 1400/05/05
مزایده فروش و واگذاری 2 قطعه زمین 1400/04/27 1400/04/29
مزایده فروش و واگذاری 2 قطعه زمین 1400/04/24 1400/04/29
صفحه 1 از 6