مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری نانوایی 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بوفه ساختمانی شبکه 1400/11/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری نانوایی به مساحت ۷۰ متر مربع برای مدت ۳ سال- واگذاری بوفه ساختمان آموزش به مساحت ۵۷ مترمربع شامل ۳۰ متر مربع برای مدت یکسال 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری نانوایی - بوفه 1400/11/13 1400/11/18
مزایده زمین و مستحدثات 1400/11/09 1400/11/30
مزایده فروش واحد تجاری 1400/11/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۶دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین 1400/11/07 1400/11/09
مزایده فروش 6 دانگ 2 واحد تجاری هم جوار به متراژ مجموعا 75.73 مترمربع 1400/11/07 1400/11/09
مزایده فروش ۶دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین 1400/11/06 1400/11/09
مزایده فروش 6 دانگ 2 واحد تجاری هم جوار به متراژ مجموعا 75.73 مترمربع 1400/11/06 1400/11/09
مزایده واگذاری نانوایی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بوفه ساختمان آموزش 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل میوه فروشی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری نانوایی - بوفه - میوه فروشی 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری نانوایی به مساحت ۷۰ متر مربع ـ واگذاری بوفه ساختمان آموزش به مساحت ۵۷ مترمربع شامل ۳۰ متر مربع سالن ها و ۲۷ متر مربع آشپزخانه و انباری ـ واگذاری محل میوه فروشی به مساحت ۳۰ متر مربع 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب واحد تجاری 1400/09/14 1400/09/28
مزایده واگذاری بوفه ساختمان 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بوفه 1400/09/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16