کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8202100 مزایده فروش 3 باب ملک تجاری - اداری / آپارتمان مسکونی/ انبار استان تهران 1403/04/19 1403/04/27
8201762 مزایده فروش 3 باب ملک کاربری تجاری/اداری- آپارتمان مسکونی- انبار استان تهران، استان اصفهان 1403/04/19 1403/04/27
8185534 مزایده فروش 3 باب ملک کاربری تجاری/اداری- آپارتمان مسکونی- انبار استان تهران، استان اصفهان 1403/04/16 1403/04/27
8009263 مزایده حدود 1500 تن محصول CFO استان خوزستان 1403/03/01 1403/03/09
7983755 مزایده فروش حدود 1500 تن محصول CFO استان خوزستان 1403/02/29 1403/03/09
7892685 مزایده فروش 2 عنوان شامل: سواری بنز کروکی مدل 2011 تیپ SL500 کوپه - سواری پورشه کاین مدل 2012 تیپ کاین اس استان تهران 1403/02/08 1403/02/12
7892605 مزایده فروش حدود 8000 تن محصول PEG استان خوزستان 1403/02/08 1403/02/17
7892586 مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری شامل: - سواری بنز کروکی مدل 2011 تیپ SL500 کوپه - سواری پورشه کاین مدل 2012 تیپ کاین اس استان تهران 1403/02/08 1403/02/12
7892536 مزایده فروش حدود 8000 تن محصول PEG استان خوزستان 1403/02/08 1403/02/17
7883752 مزایده حدود 8000 تن محصول PEG استان خوزستان 1403/02/05 1403/02/17
7878551 مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری بنز کروکی- پورشه کار استان تهران 1403/02/04 1402/12/22
7775089 مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری بنز کروکی- پورشه کار استان تهران 1402/12/22 1402/12/22
7770866 مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری بنز کروکی- پورشه کار استان تهران 1402/12/21 1402/12/22
7761966 مزایده فروش دو دستگاه خودرو سواری بنز کروکی- پورشه کار استان تهران 1402/12/19 1402/12/22
7761767 مزایده فروش 2 دستگاه خودرو سواری: - سواری بنز کروکی- مدل 2011- تیپ SL500 کوپه - سواری پورشه کار- مدل 2012- تیپ کاین اس استان خوزستان 1402/12/19 رجوع به آگهی
7738257 مزایده فروش 5 دستگاه چیلر و 11 دستگاه اگزوز فن های قدیمی استان خوزستان 1402/12/12 1402/12/19
7724280 مزایده 5 دستگاه چیلر و 11 دستگاه اگزوز فن های قدیمی استان خوزستان 1402/12/08 1402/12/19
7705545 مزایده حدود 221 تن کاتالیست مستعمل M272 استان خوزستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7693444 مزایده فروش حدود 221 تن کاتالیست مستعمل M272 استان خوزستان 1402/12/01 1402/12/12
7171478 مزایده فروش محصول CFO استان خوزستان 1402/07/18 1402/07/26
صفحه 1 از 23