مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ششدانگ پلاک فرعی : 87 از پلاک اصلی 11 در بخش 12 ملکی دارای مساحت 888/3 مترمربع عرصه و اعیان طبق... 1398/10/19 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ اعیان یکباب مغازه به شماره پلاک ثبتی 39630 فرعی از 232 اصلی بخش 9 که عرصه آن موقوفه و اس... 1398/09/04 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری مسکونی 1398/05/14 رجوع به آگهی
فروش املاک:پلاک ثبتی 2152/1735 کاربری سوله و عرصه 60 و زیربنا 60-پلاک ثبتی 2152/844 کاربری سوله و عر... 1398/05/12 رجوع به آگهی
فروش املاک بانک 1398/05/05 رجوع به آگهی
املاک تملیکی مازاد خود :مشخصات ثبتی 2269/6616 و متراژ 74/45 و کاربری آپارتمان مسکونی-با مشخصات ثبتی... 1398/04/18 رجوع به آگهی
مزایده املاک بانک - آپارتمان - کاربری مسکونی ـ پلاک ثبتی: 581/103 ـ عرصه: قدرالسهم ـ اعیان: 311/92... 1398/04/15 رجوع به آگهی
مزایده املاک بانک 1398/02/08 رجوع به آگهی
فروش ساختمان با کاربری تجاری مسکونی - عرصه 121/38 - اعیان 479/50 و ... 1397/12/15 رجوع به آگهی
آپارتمان مسکونی 1397/12/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9