کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8267881 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی و واحدهای تجاری واقع در شهر جدید فولادشهر استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/09
8267879 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی و واحدهای تجاری واقع در شهر جدید فولادشهر استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/09
8267876 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی و واحدهای تجاری استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/09
8267875 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی و واحدهای تجاری واقع در شهر جدید فولادشهر استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/09
8267874 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی و واحدهای تجاری واقع در شهر جدید فولادشهر استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/09
8267873 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی و واحدهای تجاری استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/09
8267872 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی و واحدهای تجاری استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/09
8267871 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی و واحدهای تجاری واقع در شهر جدید فولادشهر استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/09
8267863 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی و واحدهای تجاری استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/09
8267862 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی و واحدهای تجاری استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/09
8267137 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی مسکونی و واحدهای تجاری استان اصفهان 1403/05/03 1403/05/09
8262253 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی مسکونی، تجاری - خدماتی و واحدهای تجاری استان اصفهان 1403/05/02 1403/05/02
8231720 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی مسکونی، تجاری - خدماتی و واحدهای تجاری استان اصفهان 1403/04/28 1403/05/02
8229541 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی ، تجاری_خدماتی و واحدهای تجاری واقع در شهر جدید فولادشهر استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/02
8229350 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی ، تجاری_خدماتی و واحدهای تجاری (مساحت اعیان مال : 24/16 )-واحد تجاری استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/02
8229339 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی ، تجاری_خدماتی و واحدهای تجاری واقع در شهر جدید فولادشهر استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/02
8229337 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی ، تجاری_خدماتی و واحدهای تجاری واقع در شهر جدید فولادشهر-واحد تجاری استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/02
8229333 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی ، تجاری_خدماتی و واحدهای تجاری-واحد تجاری استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/02
8229330 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی ، تجاری_خدماتی و واحدهای تجاری استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/02
8229324 مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربری مسکونی ، تجاری_خدماتی و واحدهای تجاری -زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/27 1403/05/02
صفحه 1 از 16