مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت عرصه 551/34 متر مربع و ... شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اراضی با کاربری مسکونی 1401/02/24 1401/02/27
مزایده واگذاری اراضی با کاربری تجاری 1401/02/22 1401/02/27
مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی با کاربری های مختلف 1401/02/22 1401/02/27
مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی با کاربری های مختلف 1401/02/22 1401/02/27
مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی با کاربری های مختلف 1401/01/30 1401/01/27
مزایده واگذاری اراضی با کاربری مسکونی 1401/01/30 1401/01/27
مزایده واگذاری اراضی با کاربری تجاری 1401/01/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اراضی با کاربری مسکونی 1401/01/24 1401/01/27
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 3445 - زمین / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 336/90 و... 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اراضی با کاربری تجاری 1400/12/12 1400/12/14
مزایده واگذاری اراضی با کاربری تجاری 1400/12/07 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی با کاربری های مختلف 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اراضی با کاربری تجاری 1400/11/18 1400/11/14
مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی با کاربری های مختلف 1400/11/13 1400/11/14
مزایده نوع مال: زمین ـ نوع کاربری: مسکونی 1400/11/12 1400/11/24
مزایده فروش تعداد 17 قطعه زمین تجاری 1400/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8