کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8039994 مزایده اجاره بخشی از فضاهای سالن های اداره کل پست استان استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/12
8039992 مزایده اجاره بخشی از فضاهای سالن های اداره کل پست استان استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/12
8039991 مزایده اجاره بخشی از فضاهای سالن های اداره کل پست استان استان آذربایجان شرقی 1403/03/09 1403/03/12
8006718 مزایده اجاره ساختمان پستی اسب فروشان به صورت مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/02/31 1403/03/03
7978729 مزایده اجاره بخشی از فضا های واقع در ادارات پست شهرستان های اداره کل پست استان آذر بایجان شرقی:آژانس تاکسی تلفنی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/31
7978724 مزایده اجاره بخشی از فضا های واقع در ادارت پست شهرستان های اداره کل پست استان آذر بایجان شرقی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/31
7978722 مزایده اجاره کل دفتر پستی آچاچی میانه به متراژ 270 متر مربع مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/31
7978718 مزایده اجاره بخشی از فضا های واقع در ادارت پست شهرستان های اداره کل پست استان آذر بایجان شرقی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/31
7977583 مزایده اجاره بخشی از فضا های وافع درساختمان اداره کل پست استان آذر بایجان شرقی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/31
7977132 مزایده اجاره بخشی از فضاهای واقع در ساختمان اداره کل پست استان آذر بایجان شرقی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/31
7977130 مزایده اجاره بخشی از فضاهای واقع درساختمان اداره کل پست استان آذر بایجان شرقی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/31
7977126 مزایده اجاره بخشی از فضا های واقع درساختمان اداره کل پست استان آذر بایجان شرقی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/31
7977122 مزایده اجاره بخشی از فضا های وافع درساختمان اداره کل پست استان آذر بایجان شرقی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/31
7977121 مزایده اجاره بخشی از فضا های وافع درساختمان اداره کل پست استان آذر بایجان شرقی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/31
7977098 مزایده اجاره کل ساختمان پستی اسبفروشان به متراژ 12 متر مربع به صورت مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/31
7977091 مزایده اجاره بخشی از فضا های واقع در ادارات پست شهرستان های اداره کل پست استان آذر بایجان شرقی: اجاره کل طبقه فوقانی پست سراب به متراژ 95 متر مربع بصورت مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/31
7977088 مزایده اجاره بخشی از فضا های واقع در ادارت پست شهرستان های اداره کل پست استان آذر بایجان شرقی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/31
7977087 مزایده اجاره بخشی از فضا های واقع در ادارات پست شهرستان های اداره کل پست استان آذر بایجان شرقی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/31
7977084 مزایده اجاره بخشی از فضا های واقع در ادارت پست شهرستان های اداره کل پست استان آذر بایجان شرقی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/31
7977081 مزایده اجاره بخشی از فضا های واقع در ادارت پست شهرستان های اداره کل پست استان آذر بایجان شرقی استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/02/31
صفحه 1 از 3