کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6628043 مزایده فروش تخم مرغ نطفه دار خوراکی استان مازندران 1402/03/17 رجوع به آگهی
6628040 مزایده فروش جوجه یکروزه گوشتی استان مازندران 1402/03/17 رجوع به آگهی
6614733 مزایده فروش تعداد 21000 قطعه جوجه یکروزه گوشتی استان مازندران 1402/03/11 رجوع به آگهی
6603242 مزایده فروش تعداد 2100 قطعه جوجه یکروزه گوشتی استان مازندران 1402/03/08 رجوع به آگهی
6603152 مزایده فروش تعداد 2100 قطعه جوجه یکروزه گوشتی استان مازندران 1402/03/08 رجوع به آگهی
6573750 مزایده فروش تعداد 21000 قطعه جوجه یکروزه گوشتی استان مازندران 1402/03/01 رجوع به آگهی
6573403 مزایده فروش تعداد 6000 قطعه جوجه یکروزه گوشتی استان مازندران 1402/03/01 رجوع به آگهی
6573390 مزایده فروش تعداد 6000 قطعه جوجه یکروزه استان مازندران 1402/03/01 رجوع به آگهی
6572451 مزایده ساختمان / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1402/03/01 رجوع به آگهی
6571040 مزایده فروش املاک - کاربری مسکونی - مساحت عرصه 155 اعیان 244/75 مترمربع استان لرستان 1402/03/01 1402/03/03
6569660 مزایده فروش تعداد 33300 قطعه جوجه یک روزه گوشتی استان مازندران 1402/02/31 رجوع به آگهی
6569368 مزایده فروش 2500 کیلوگرم تخم مرغ نطفه دار خوراکی استان مازندران 1402/02/31 رجوع به آگهی
6568096 مزایده واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری استان تهران 1402/02/31 رجوع به آگهی
6568013 مزایده ساختمان / نوع کاربری : تجاری استان تهران 1402/02/31 رجوع به آگهی
6566632 مزایده فروش املاک با کاربری تجاری مساحت اعیان 178/48 مترمربع استان لرستان 1402/02/31 1402/03/02
6550967 مزایده فروش 3000 کیلوگرم تخم مرغ نطفه دار خوراکی استان تهران 1402/02/25 رجوع به آگهی
6540971 مزایده فروش یک باب انبار کاربری تجاری استان خوزستان 1402/02/23 1402/02/28
6540780 مزایده فروش تعداد 33300 قطعه جوجه یکروزه گوشتی استان مازندران 1402/02/23 رجوع به آگهی
6540779 مزایده فروش تعداد 2000 قطعه جوجه یکروزه گوشتی استان مازندران 1402/02/23 رجوع به آگهی
6540778 مزایده فروش تعداد 2200 قطعه جوجه یکروزه استان مازندران 1402/02/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 39