کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8196353 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و کالاهای ضایعاتی استان هرمزگان 1403/04/18 1403/04/23
8186794 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و کالاهای ضایعاتی - چوب ، پالت ، قرقره و چهار تراش استان هرمزگان 1403/04/16 1403/04/23
8186203 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی استان هرمزگان 1403/04/16 1403/04/23
6581907 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی استان هرمزگان 1402/03/03 1402/03/08
6580924 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی استان هرمزگان 1402/03/03 1402/03/08
6572657 مزایده فروش اهن الات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی استان هرمزگان 1402/03/01 رجوع به آگهی
6571447 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی استان هرمزگان 1402/03/01 1402/03/08
5955948 مزایده واگذاری راهبری واگن برگردان ها،انباشت و برداشت و اسکله های موجود استان هرمزگان 1401/08/25 1401/08/29
5948208 مزایده اجاره راهبری واگن برگردان ها، انباشت و برداشت و تجهیزات تخلیه و بارگیری روی اسکله موجود ... استان هرمزگان 1401/08/24 رجوع به آگهی
5945837 مزایده واگذاری راهبری واگن برگردان ها،انباشت و برداشت و اسکله های موجود و نوسازی، تعمیرات و نگهداری تجهیزات و تاسیسات استان هرمزگان 1401/08/23 1401/08/29
5809610 مزایده تجهیزات و تاسیسات آبشیرین کن استان هرمزگان 1401/07/26 رجوع به آگهی
5795130 مزایده واگذاری راهبری واگن برگردان ها، انباشت و برداشت و اسکله های موجود و نوسازی، تعمیرات و نگهداری تجهیزات و تاسیسات استان هرمزگان 1401/07/23 1401/07/27
5793959 مزایده واگذاری راهبری واگن برگردان ها، انباشت و برداشت و اسکله های موجود استان هرمزگان 1401/07/22 1401/07/27
5791120 مزایده اجاره خدمات استان هرمزگان 1401/07/20 رجوع به آگهی
5679225 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی استان هرمزگان 1401/06/21 1401/06/27
5672222 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی استان هرمزگان 1401/06/19 رجوع به آگهی
5671175 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی استان هرمزگان 1401/06/19 1401/06/27
5368806 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی استان هرمزگان 1401/03/28 1401/03/31
5366328 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی استان هرمزگان 1401/03/28 1401/03/31
5356861 مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی استان هرمزگان 1401/03/24 1401/03/31
صفحه 1 از 4