کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8239481 مزایده حراج دو قلم به شرح 5000 کیلو گرم آهن آلات سبک و 15000 کیلوگرم آهن آلات سنگین استان اصفهان 1403/04/31 رجوع به آگهی
7772313 مزایده 464 متر کابل برق اسقاطی در اقطار مختلف استان اصفهان 1402/12/21 رجوع به آگهی
7767804 مزایده 464 متر کابل برق اسقاطی در اقطار مختلف استان اصفهان 1402/12/20 رجوع به آگهی
7461608 مزایده حراج 464 متر کابل برق اسقاطی در اقطار مختلف استان اصفهان 1402/10/03 1402/10/17
7429899 مزایده حراج 464 متر کابل برق اسقاطی در اقطار مختلف استان اصفهان 1402/09/21 1402/10/03
7348053 مزایده ضایعات چوب و آهن آلات استان اصفهان 1402/08/28 رجوع به آگهی
7223342 مزایده 464 متر کابل برق اسقاطی در اقطار مختلف استان اصفهان 1402/08/01 رجوع به آگهی
6760162 مزایده فروش دو قلم یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری هپکو - یک دستگاه بیل مکانیکی دماگ دمونتاژ شده استان اصفهان 1402/04/14 1402/04/28
6757997 مزایده حراج یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری هپکو استان اصفهان 1402/04/13 رجوع به آگهی
6757829 مزایده فروش دو قلم یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری هپکو- یک دستگاه بیل مکانیکی دماگ دمونتاژ شده استان اصفهان 1402/04/13 1402/04/28
6509531 مزایده حراج 15000 کیلوگرم ضایعات آهن آلات استان اصفهان 1402/02/14 رجوع به آگهی
6506337 مزایده حراج یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری هپکو استان اصفهان 1402/02/13 رجوع به آگهی
6499653 مزایده فروش یک دستگاه بیل مکانیکی دماگ دمونتاژ شده استان اصفهان 1402/02/12 رجوع به آگهی
6498966 مزایده 3 عنوان مزایده شامل : فروش یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری هپکو - یک دستگاه بیل مکانیکی دماگ دمونتاژ شده - 15000 کیلوگرم آهن آلات یارد استان اصفهان، استان تهران 1402/02/12 رجوع به آگهی
6494574 مزایده 3 عنوان مزایده شامل : فروش یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری هپکو - یک دستگاه بیل مکانیکی دماگ دمونتاژ شده - 15000 کیلوگرم آهن آلات یارد میاندشت استان اصفهان، استان تهران 1402/02/11 رجوع به آگهی
6228473 مزایده فروش ضایعات آهن آلات استان اصفهان، استان تهران 1401/11/10 1401/11/19
6223017 مزایده فروش 15.000 کیلوگرم ضایعات آهن آلات استان اصفهان 1401/11/09 رجوع به آگهی
6082747 مزایده فروش ضایعات روغن مصرف شده توربین - روغن مصرف نشده استان اصفهان، استان تهران 1401/10/05 1401/10/19
6080758 مزایده روغن مصرف نشده استان اصفهان 1401/10/04 رجوع به آگهی
6078528 مزایده فروش ضایعات روغن مصرف شده توربین - روغن مصرف نشده استان اصفهان، استان تهران 1401/10/04 1401/10/19
صفحه 1 از 4