مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره مخازن سدها برای فعالیتهای آبزی پروری 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده مخزن و اراضی در اختیار در پیرامون دریاچه 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری آبگرم 1400/10/27 رجوع به آگهی
مزایده مخزن و اراضی در اختیار 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجرای فعالیت های گردشگری و تفریحی (آبگرم ها ) 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از آبهای معدنی استان 1400/10/18 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از آبهای معدنی استان 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساله آبگرم معدنی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک ساله آبگرم معدنی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده مخزن و اراضی در اختیار پیرامون سد جهت انجام فعالیت های گردشگری 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری زمین مزروعی آبی به مساحت تقریبی 8.5 هکتار زمین مزروعی برداشت در یک دوره کشت 1400/08/15 رجوع به آگهی
مزایده - واگذاری به صورت اجاره 90 هکتار زمین مزروعی 1400/07/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره 90 هکتار زمین مزروعی 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره 90 هکتار زمین مزروعی 1400/07/26 1400/08/23
مزایده بهره برداری از آبهای گرم معدنی 1400/03/30 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مخازن سد ها 1400/03/25 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از آبهای گرم معدنی 1400/03/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره 8/5 هکتار زمین مزروعی 1400/02/07 رجوع به آگهی
مزایده صید ماهیان هرز کاراس 1400/02/07 1400/02/19
مزایده بهره برداری از آبهای گرم معدنی 1400/01/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10