مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ششدانگ محل پارکینگ تحت پلاک 5671/1 به مساحت 1380 مترمربع 1399/05/21 رجوع به آگهی
عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان تحت پلاک 8324/22 به مساحت 1172/32 متر مربع 1399/04/28 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ یک قطعه باغ تحت پلاک ثبتی 8338/3 به مساحت تقریبی 34646 مترمربع با حق شرب از یک دوم از... 1399/04/11 رجوع به آگهی
واگذاری ششدانگ یک قطعه نخلستان و اراضی بین نخیلات تحت پلاک ثبتی 8282/1 به مساحت 43513/83 مترمربع 1398/11/20 رجوع به آگهی
واگذاری ششداگ عرصه و اعیان یک قطعه نخلستان و اراضی زراعی بین آن تحت پلاک ثبتی 8264 به مساحت 15 هکتار 1398/11/16 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب مغازه 1398/09/17 رجوع به آگهی
واگذاری شش دانگ یک باب مغازه به مساحت تقریبی 17 مترمربع 1398/09/17 1398/09/16
واگذاری ششدانگ یک قطعه زمین بعنوان معدن شن و ماسه به مساحت 38 هکتار 1398/09/13 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب مغازه موقوفه مسجد به مساحت 17 مترمربع به مدت یک سال تمام 1398/08/16 1398/08/18
فروش ششدانگ زمین مزروعی موقوفه تحت پلاک 4245 به مساحت تقریبی یک هکتار 1398/08/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7