کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8187732 مزایده اجاره ششدانگ یک باب مغازه استان فارس 1403/04/16 1403/04/19
8187723 مزایده ششدانگ یک باب مغازه عرصه و اعیان استان فارس 1403/04/16 1403/04/19
8187722 مزایده اجاره ششدانگ سه باب مغازه استان فارس 1403/04/16 1403/04/19
7858883 مزایده اجاره سه دانگ مشاع از جمله ششدانگ باغ به مساحت 19674 مترمربع استان فارس 1403/01/29 رجوع به آگهی
7858882 مزایده اجاره سه دانگ از ششدانگ یک قطعه نخلستان عرصه و اعیان استان فارس 1403/01/29 1403/02/03
7858879 مزایده ششدانگ یک قطعه باغ و اراضی مجاور به مساحت 160000 متر مربع استان فارس 1403/01/29 رجوع به آگهی
7735286 مزایده واگذاری ششدانگ یک قطعه نخلستان و اراضی بین نخیلات استان فارس 1402/12/10 1402/12/19
7735278 مزایده سه دانگ مشاع از جمله ششدانگ باغ استان فارس 1402/12/10 1402/12/19
7735277 مزایده ششدانگ عرصه و اعیان باغ استان فارس 1402/12/10 رجوع به آگهی
7735276 مزایده واگذاری ششدانگ یک قطعه باغ و اراضی مجاور استان فارس 1402/12/10 1402/12/19
7735275 مزایده سه دانگ از ششدانگ یک قطعه نخلستان استان فارس 1402/12/10 1402/12/23
7735273 مزایده اجاره ششدانگ یک قطعه نخلستان استان فارس 1402/12/10 1402/12/19
7735272 مزایده واگذاری ششدانگ یک قطعه باغ استان فارس 1402/12/10 1402/12/19
7735270 مزایده ششدانگ نخلستان عرصه و اعیان به مساحت 4900 متر مربع استان فارس 1402/12/10 رجوع به آگهی
7613250 مزایده ششدانگ دو باب مغازه به مساحت 21 مترمربع بصورت اجاره استان فارس 1402/11/12 رجوع به آگهی
7613218 مزایده واگذاری اجاره ششدانگ یک باب مغازه استان فارس 1402/11/12 1402/11/23
7487800 مزایده واگذاری ششدانگ محل پارکینگ به مساحت 1380 متر مربع استان فارس 1402/10/10 1402/10/12
7487703 مزایده اجاره ششدانگ محل پارکینگ استان فارس 1402/10/10 1402/10/12
7420609 مزایده فروش حدود 400 اصله درختان خشکیده استان فارس 1402/09/19 1402/09/27
7298563 مزایده فروش حدود 400 اصله درختان خشکیده استان فارس 1402/08/22 1402/08/30
صفحه 1 از 8