کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8121911 مزایده واگذاری 8 ردیف اراضی تجاری استان فارس 1403/03/30 1403/04/09
8095071 مزایده واگذاری 8 ردیف اراضی تجاری شامل: - به مساحت 30.69 مترمربع - به مساحت 30.63 مترمربع - به مساحت 30.35 مترمربع - و ... استان فارس 1403/03/23 رجوع به آگهی
7610806 مزایده فروش اراضی تجاری استان فارس 1402/11/11 رجوع به آگهی
7583890 مزایده فروش اراضی تجاری و مسکونی استان فارس 1402/11/04 رجوع به آگهی
7058923 مزایده فروش اراضی تجاری استان فارس 1402/06/28 رجوع به آگهی
6797481 مزایده فروش اراضی تجاری استان فارس 1402/04/24 رجوع به آگهی
6774697 مزایده اراضی تجاری استان فارس 1402/04/18 رجوع به آگهی
6336320 مزایده فروش 3 ردیف از اراضی تجاری از تفکیکی زمین های تعاونی روستایی: قطعه شماره 12 به مساحت 30.80 متر مربع - قطعه شماره 13 به مساحت 27.60 متر مربع - قطعه شماره 17 به مساحت 32.10 متر مربع استان فارس 1401/12/07 رجوع به آگهی
6313824 مزایده فروش 3 ردیف از اراضی تجاری از تفکیکی زمین های تعاونی روستایی: قطعه شماره 12 به مساحت 30.80 متر مربع - قطعه شماره 13 به مساحت 27.60 متر مربع - قطعه شماره 17 به مساحت 32.10 متر مربع استان فارس 1401/12/02 رجوع به آگهی
6084059 مزایده اراضی تجاری از تفکیکی زمین های تعاونی روستایی استان فارس 1401/10/05 رجوع به آگهی
6061119 مزایده اراضی تجاری از تفکیکی زمین های تعاونی روستایی استان فارس 1401/09/28 رجوع به آگهی
5841322 مزایده واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی استان فارس 1401/08/01 رجوع به آگهی
5801126 مزایده فروش 4 قطعه تجاری به مساحت های 25.70 - 28.50 - 30.80 - 32.10 متر مربع استان فارس 1401/07/24 رجوع به آگهی
5801123 مزایده واگذاری کارگاه تولید قطعات بتنی استان فارس 1401/07/24 رجوع به آگهی
5641287 مزایده فروش اراضی و تجاری از تفکیکی زمین های تعاونی روستایی استان فارس 1401/06/09 رجوع به آگهی
5616972 مزایده فروش اراضی تجاری از تفکیکی زمین های تعاونی روستایی استان فارس 1401/06/02 رجوع به آگهی
4128552 مزایده تعداد یک قطعه زمین با کاربری تجاری و تعداد سه قطعه زمین با کاربری مسکونی استان فارس 1400/04/20 رجوع به آگهی
4084209 مزایده تعداد یک قطعه زمین با کاربری تجاری و تعداد سه قطعه زمین با کاربری مسکونی استان فارس 1400/04/15 رجوع به آگهی
3932613 مزایده تعداد یک قطعه زمین با کاربری تجاری و تعداد سه قطعه زمین با کاربری مسکونی استان فارس 1400/03/13 رجوع به آگهی
3911938 مزایده تعداد یک قطعه زمین با کاربری تجاری و تعداد سه قطعه زمین با کاربری مسکونی استان فارس 1400/03/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3