کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8134807 مزایده سه ردیف شامل: 1. زمین چمن طبیعی شماره سه 2. سایت صخره نوردی 3. سالن اسکیت استان تهران 1403/04/03 1403/04/09
8128706 مزایده بهره برداری از زمین چمن طبیعی شماره سه مجموعه ورزشی آزادی تهران استان تهران 1403/04/02 1403/04/09
8128697 مزایده بهره برداری از سایت صخره نوردی مجموعه ورزشی انقلاب استان تهران 1403/04/02 1403/04/09
8128695 مزایده بهره برداری از سالن اسکیت مجموعه ورزشی انقلاب استان تهران 1403/04/02 1403/04/09
8125785 مزایده واگذاری بهره برداری از فضاها زمین چمن طبیعی - سایت صخره نوردی - سالن اسکیت استان تهران 1403/03/31 1403/04/09
8124435 مزایده بهره برداری از زمین چمن طبیعی شماره سه استان تهران 1403/03/31 1403/04/09
8040331 مزایده بهره برداری از زمین چمن طبیعی شماره سه مجموعه ورزشی آزادی تهران استان تهران 1403/03/09 1403/03/13
8028092 مزایده بهره برداری از زمین چمن طبیعی استان تهران 1403/03/07 1403/03/13
7989629 مزایده سرمایه گذاری، طراحی، احداث، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه پدل مجموعه شهید کشوری استان تهران 1403/02/30 1403/03/01
7982083 مزایده سرمایه گذاری، طراحی ،احداث، بهره برداری پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه پدل استان تهران 1403/02/27 1403/03/01
7971117 مزایده واگذاری سالن همایشها استان تهران 1403/02/25 1403/02/29
7965008 مزایده بهره برداری سالن همایش ها استان تهران 1403/02/24 1403/02/29
7964224 مزایده بهره برداری از سالن همایش های مجموعه ورزشی انقلاب استان تهران 1403/02/24 1403/02/29
7963199 مزایده بهره برداری از سالن همایش مجموعه ورزشی استان تهران 1403/02/24 1403/02/29
7879476 مزایده سرمایه گذاری، طراحی، احداث، بهره برداری، پرداخت اجاره بهاء و انتقال پروژه پدل استان تهران 1403/02/04 1403/02/10
7878239 مزایده سرمایه گذاری طراحی احداث بهره برداری، اجاره و انتقال پروژه پدل استان تهران 1403/02/04 رجوع به آگهی
7856417 مزایده فراخوان مزایده سرمایه گذاری طراحی احداث بهره برداری پرداخت اجاره بها و انتقال پروژه پدل استان تهران 1403/01/29 1403/02/10
7842750 مزایده واگذاری بهره برداری از فضاها کافه رستوران - سالن همایشها استان تهران 1403/01/28 1403/02/01
7839817 مزایده بهره برداری از کافه رستوران مینی گلف مجمع استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
7837737 مزایده اجاره بهره برداری از سالن همایش های مجموعه ورزشی استان تهران 1403/01/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 79