کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6545574 مزایده واگذری خدمات آرامستان غسالخانه استان خوزستان 1402/02/24 1402/03/03
6528660 مزایده واگذاری خدمات آرامستان غسالخانه استان خوزستان 1402/02/19 رجوع به آگهی
6526779 مزایده واگذاری خدمات آرامستان غسالخانه استان خوزستان 1402/02/19 1402/03/03
6221557 مزایده اجاره آرامستان غسالخانه استان خوزستان 1401/11/08 1401/11/19
6221193 مزایده واگذاری خدمات آرامستان غسالخانه استان خوزستان 1401/11/08 رجوع به آگهی
6166069 مزایده اجاره آرامستان غسالخانه استان خوزستان 1401/11/01 1401/11/19
5984730 مزایده اجاره واگذاری خدمات آرامستان غسالخانه استان خوزستان 1401/09/05 رجوع به آگهی
5982501 مزایده اجاره خدمات آرامستان (غسالخانه) استان خوزستان 1401/09/05 1401/09/15
5959829 مزایده اجاره خدمات آرامستان (غسالخانه) استان خوزستان 1401/08/28 1401/09/15
5764576 مزایده واگذاری خدمات آرامستان (غسالخانه) بصورت اجاره استان خوزستان 1401/07/16 1401/07/26
5764074 مزایده اجاره غیر منقول استان خوزستان 1401/07/16 رجوع به آگهی
5753822 مزایده واگذاری خدمات آرامستان (غسالخانه) بصورت اجاره استان خوزستان 1401/07/11 1401/07/26
5579716 مزایده واگذاری خدمات آرامستان (غسالخانه) بصورت اجاره استان خوزستان 1401/05/23 1401/05/27
5573219 مزایده واگذاری خدمات آرامستان غسالخانه استان خوزستان 1401/05/20 رجوع به آگهی
5571193 مزایده واگذاری خدمات آرامستان (غسالخانه) بصورت اجاره استان خوزستان 1401/05/19 1401/05/27
5511990 مزایده واگذاری پارکینگ 90 هکتاری استان خوزستان 1401/05/02 1401/05/06
5510365 مزایده اجاره پارکینگ استان خوزستان 1401/05/02 رجوع به آگهی
5503175 مزایده اجاره پارکینگ استان خوزستان 1401/04/30 رجوع به آگهی
5502005 مزایده اجاره پارکینگ استان خوزستان 1401/04/30 1401/05/08
5278978 مزایده مغازه استان خوزستان 1401/03/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12