مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ خودرو 1400/11/21 1400/12/01
مزایده اجاره تپه آزمون رانندگی به مساحت ۷۰۰۰ متر مربع 1400/11/21 1400/12/01
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ وسایل نقلیه به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع 1400/11/04 1400/11/15
مزایده واگذاری اجاره زمین گلخانه به مساحت ۱۳۰ متر مربع 1400/11/04 1400/11/15
مزایده واگذاری اجاره پارکینگ وسایل نقلیه 1400/10/26 1400/11/15
مزایده واگذاری اجاره زمین گلخانه 1400/10/26 1400/11/15
مزایده واگذاری قطع و جمع آوری درختان خشک و خطرآفرین و فروش چوب های استحصالی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطع و جمع آوری درختان خشک و خطرآفرین 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پرتابل ها و عرشه های پل های عابر پیاده 1400/06/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پرتابل ها و عرشه های پل های عابر پیاده جهت انجام تبلیغات محیطی شهری 1400/06/06 1400/06/16
مزایده اجاره تپه آزمون رانندگی 1400/05/09 1400/05/16
مزایده اجاره 30 غرفه 1400/05/06 1400/05/16
مزایده اجاره تپه آزمون رانندگی 1400/05/06 1400/05/16
مزایده اجاره پرتابل ها و عرشه های پل های عابر پیاده جهت انجام تبلیغات محیطی شهری 1400/04/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره 30 غرفه از غرفه های سهم شهرداری 1400/04/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره تپه آزمون رانندگی 1400/04/19 1400/05/03
مزایده اجاره پرتابل ها و عرشه های پل های عابر پیاده جهت انجام تبلیغات محیطی شهری 1400/04/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پرتابل ها و عرشه های پل های عابر پیاده جهت انجام تبلیغات محیطی شهری 1400/04/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره تپه آزمون رانندگی به مساحت ۷۰۰۰ مترمربع 1400/04/06 1400/04/15
مزایده واگذاری اجاره تپه 1400/03/30 1400/04/15
صفحه 1 از 7