مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره ملک یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 140 مترمربع 1401/02/26 1401/03/10
مزایده مغازه تجاری 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 85 مترمربع 1401/02/26 1401/03/10
مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب آشپزخانه تجاری به مساحت 200 مترمربع 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 140/15 مترمرب 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 126/42 متر مربع 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری به مساحت 322 مترمربع 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 75 مترمربع 1401/02/26 1401/03/10
مزایده اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت 113/92 مترمربع 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت ۱۱۳/۹۲ مترمربع 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه آپارتمان مسکونی 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب مغازه تجاری به مساحت ۳۶/۴۰ مترمربع از رقبات آستان امامزاده 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده یک مغازه تجاری به مساحت 77/70 مترمربع 1400/12/03 1400/12/16
مزایده اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت ۱۰۴ مترمربع 1400/12/03 1400/12/16
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب آشپزخانه تجاری مساحت ۲۸۳/۹۲ مترمربع 1400/11/05 1400/11/24
صفحه 1 از 9