کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8055609 مزایده اجاره ششدانگ یکباب مغازه تجاری استان تهران 1403/03/13 1403/03/29
8055607 مزایده واگذاری اجاره ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/03/13 رجوع به آگهی
8055606 مزایده واگذاری ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت 15 متر مربع به اجاره استان تهران 1403/03/13 رجوع به آگهی
8055603 مزایده ششدانگ یکباب مغازه تجاری استان تهران 1403/03/13 1403/03/29
8055599 مزایده اجاره ششدانگ یکباب مغازه تجاری به مساحت 24/65 مترمربع استان تهران 1403/03/13 1403/03/29
8055595 مزایده واگذاری ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی با انباری و پارکینگ به مساحت 139/65 متر مربع به اجاره استان تهران 1403/03/13 رجوع به آگهی
8055593 مزایده واگذاری اجاره ششدانگ یکواحد آپارتمان مسکونی استان تهران 1403/03/13 رجوع به آگهی
7809705 مزایده واگذاری اجاره ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی با انباری و پارکینگ استان تهران 1403/01/18 1403/02/03
7695885 مزایده واگذاری اجاره ششدانگ یکباب مغازه تجاری استان تهران 1402/12/02 1402/12/19
7695876 مزایده واگذاری اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی استان تهران 1402/12/02 1402/12/19
7424378 مزایده اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی استان تهران 1402/09/20 1402/10/05
7418247 مزایده اجاره ششدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی استان تهران 1402/09/19 1402/09/27
6918354 مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی د ر طبقه دوم به مساحت 85 مترمربع استان تهران 1402/05/26 1402/06/05
6918352 مزایده اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی در سوم به مساحت 97/7 مترمربع استان تهران 1402/05/26 1402/06/04
6918350 مزایده اجاره یک باب مغازه استان تهران 1402/05/26 1402/06/06
6918115 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان تهران 1402/05/26 رجوع به آگهی
6918114 مزایده اجاره آپارتمان مسکونی استان تهران 1402/05/26 رجوع به آگهی
6918112 مزایده اجاره آشپزخانه تجاری استان تهران 1402/05/26 رجوع به آگهی
6910445 مزایده واگذاری اجاره یک باب آشپزخانه تجاری به متراژ 200 متر مربع استان تهران 1402/05/24 1402/06/11
6910444 مزایده واگذاری اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی به متراژ 114/51 مترمربع استان تهران 1402/05/24 1402/06/11
صفحه 1 از 12