کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8119287 مزایده عمومی فروش قطعات زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/03/30 1403/04/12
8119281 مزایده عمومی فروش قطعات املاک منطقه 7 مطابق با قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری-زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/03/30 1403/04/12
8119279 مزایده عمومی فروش قطعات املاک منطقه 7نوع مال : زمین کاربری مال : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/03/30 1403/04/12
8114749 مزایده فروش املاک با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/03/29 1403/04/12
8092574 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/03/23 1403/04/12
7807219 مزایده واگذاری تعدادی زمین با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/01/16 رجوع به آگهی
7805981 مزایده واگذاری محل سرویس های بهداشتی درپارکها درقبال اجاره محل استقراریک باب بوفه استان آذربایجان شرقی 1403/01/15 رجوع به آگهی
7797438 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/01/08 1403/01/18
7797437 مزایده اجاره محل سرویس های بهداشتی در پارک های محدوده منطقه استان آذربایجان شرقی 1403/01/08 1403/01/18
7793536 مزایده واگذاری محل سرویس های بهداشتی درقبال اجاره محل استقراریک باب بوفه استان آذربایجان شرقی 1403/01/05 1403/01/18
7793530 مزایده فروش املاک در 7 ردیف با کاربری مسکونی - آپارتمانی استان آذربایجان شرقی 1403/01/05 1403/01/18
7722576 مزایده آگهی مزایده عمومی اجاره محل سرویس های بهداشتی در پارک استان آذربایجان شرقی 1402/12/08 رجوع به آگهی
7709209 مزایده اجاره محل سرویس های بهداشتی در پارک استان آذربایجان شرقی 1402/12/07 1402/11/18
7703579 مزایده نگهداری سرویس های بهداشتی در قبال محل نصب بوفه استان آذربایجان شرقی 1402/12/05 1402/12/12
7660010 مزایده زمین کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/11/24 رجوع به آگهی
7655646 مزایده فروش املاک کاربری مسکونی و آپارتمانی استان آذربایجان شرقی 1402/11/23 1402/12/12
7638276 مزایده فروش املاک شامل 10 مورد کاربری آپارتمانی- مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/11/16 1402/12/02
7635869 مزایده فروش تعداد 10 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/11/16 1402/11/23
7605365 مزایده اجاره محل سرویس های بهداشتی در پارک استان آذربایجان شرقی 1402/11/10 1402/11/18
7447595 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان آذربایجان شرقی 1402/09/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3