مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش عرصه پنج پلاک با کاربری مسکونی جمعا به مساحت کل 1341.97 متر مربع 1401/03/05 1401/03/25
مزایده فروش عرصه هفت پلاک مسکونی جمعا به مساحت کل 3580 متر مربع 1401/02/31 1401/03/09
مزایده واگذاری استیجاری غرفه شماره دو (کله پاک کنی) موجود در کشتارگاه 1401/02/24 1400/03/04
مزایده فروش عرصه هفت پلاک مسکونی جمعا به مساحت کل 3580 متر مربع 1401/02/24 1401/03/09
مزایده واگذاری استیجاری تعدادی از غرفه های موجود در کشتارگاه دام شهرداری 1401/02/18 1401/03/04
مزایده فروش عرصه هفت پلاک با کاربری مسکونی 1401/02/12 1401/02/22
مزایده فروش عرصه 14 پلاک مسکونی 1401/02/08 1401/02/24
مزایده فروش عرصه هفت پلاک با کاربری مسکونی به مساحت کل 1900/54 مترمربع 1401/02/06 1401/02/22
مزایده فروش عرصه هفت پلاک با کاربری مسکونی 1401/02/05 1401/02/22
مزایده فروش عرصه چهارده پلاک مسکونی 1401/02/05 1401/02/24
مزایده فروش عرصه 12 پلاک مسکونی ( از محل منابع داخلی ) جمعا به مساحت کل 5953 متر مربع 1401/01/27 1401/02/06
مزایده فروش عرصه 12 پلاک مسکونی ( از محل منابع داخلی ) جمعا به مساحت کل 5953 متر مربع 1401/01/21 1401/02/06
مزایده فروش عرصه نوزده پلاک مسکونی 1400/12/05 1400/12/21
مزایده فروش عرصه شانزده غرفه 1400/12/02 1400/12/12
مزایده فروش عرصه هفت پلاک باکاربری مسکونی 1400/12/01 1400/12/12
مزایده بهره برداری از زمین نظافت خودروها 1400/11/29 1400/12/16
مزایده فروش عرصه هفت پلاک باکاربری مسکونی جمعا به مساحت کل 1900/54 مترمربع 1400/11/22 1400/12/12
مزایده فروش عرصه شانزده غرفه از مجموعه بازار به مساحت کل 1680 مترمربع 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش عرصه نوزده پلاک مسکونی 1400/11/17 1400/11/27
مزایده فروش عرصه نوزده پلاک مسکونی ( از محل منابع داخلی ) جمعا به مساحت کل 8995/66 متر مربع 1400/11/10 1400/11/27
صفحه 1 از 11