کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8144428 مزایده عمومی اموال مازاد بانک کشاورزی: یک باب کارخانه تولید لبنیات به انضمام ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات استان فارس 1403/04/04 1403/04/10
8144405 مزایده عمومی اموال مازاد بانک کشاورزی: 36 سهم از 100 سهم یک باب سردخانه و سورتینگ تحت پلاک های 93/94و106 فرعی از 8453 اصلی به انضمام ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات جهرم -شهرک صنعتی قطب اباد استان فارس 1403/04/04 1403/04/10
8144391 مزایده عمومی اموال مازاد بانک کشاورزی: یک واحد گاوداری سنتی به مساحت حدودآ 2000 مترمربع استان فارس 1403/04/04 1403/04/10
8144380 مزایده عمومی اموال مازاد بانک کشاورزی : باغ و یک واحد گاوداری به انضمام ساختمان و تاسیسات وماشین آلات استان فارس 1403/04/04 1403/04/10
8144355 مزایده عمومی اموال مازاد بانک کشاورزی : یک واحد گاوداری استان فارس 1403/04/04 1403/04/10
8144345 مزایده عمومی اموال مازاد بانک کشاورزی : قطعه باغ استان فارس 1403/04/04 1403/04/10
8144339 مزایده عمومی اموال مازاد بانک کشاورزی : اعیانی یک واحد گاوداری 4000 مترمربع استان فارس 1403/04/04 1403/04/10
8144222 مزایده فروش املاک مازاد استان فارس 1403/04/04 1403/04/10
8142798 مزایده عمومی اموال مازاد بانک کشاورزی: آپارتمان کاربری مال : مسکونی استان فارس 1403/04/04 1403/04/10
8142797 مزایده عمومی اموال مازاد بانک کشاورزی : ساختمان کاربری مال : مسکونی استان فارس 1403/04/04 1403/04/10
8142787 مزایده عمومی اموال مازاد بانک کشاورزی : واحد تجاری کاربری مال : تجاری استان فارس 1403/04/04 1403/04/10
8142785 مزایده عمومی اموال مازاد بانک کشاورزی : ساختمان کاربری مال : مسکونی استان فارس 1403/04/04 1403/04/10
8142780 مزایده عمومی اموال مازاد بانک کشاورزی : ساختمان کاربری مال : مسکونی استان فارس 1403/04/04 1403/04/10
8142777 مزایده عمومی اموال مازاد بانک کشاورزی: ساختمان کاربری مال : مسکونی استان فارس 1403/04/04 1403/04/10
8036221 مزایده فروش املاک مازاد استان فارس 1403/03/08 1403/03/16
8031315 مزایده عمومی اموال مازاد بانک کشاورزی استان فارس 1403/03/07 1403/03/16
8019929 مزایده فروش املاک مازاد استان فارس 1403/03/05 1403/03/20
8017808 مزایده ساختمان صنعتی استان فارس 1403/03/05 1403/03/10
8017256 مزایده ساختمان صنعتی استان فارس 1403/03/05 1403/03/10
8017254 مزایده عمومی اموال مازاد بانک کشاورزی استان فارس 1403/03/05 1403/03/10
صفحه 1 از 5