مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک 1399/06/26 رجوع به آگهی
- زمین - مساحت عرصه ۳۶۰۰ مترمربع- مساحت اعیان ۲۳۱۶ مترمربع - زمین کاربری صنعتی - مساحت عرصه ۴۰۰۰ - -... 1399/06/04 رجوع به آگهی
فروش املاک - ششدانگ عرصه و اعیان واحد تجاری - ششدانگ عرصه و اعیان باب ساختمان با کاربری تجاری مسکون... 1399/05/05 رجوع به آگهی
فروش زمین باغ - زمین زراعی - زمین صنعتی - ساختمان مسکونی - ساختمان تجاری مسکونی - زمین صنعتی - کارخا... 1399/04/05 رجوع به آگهی
فروش ملک زراعی - صنعتی - باغ - مسکونی ... 1399/02/27 رجوع به آگهی
خودرو 206 1399/02/15 رجوع به آگهی
زمین با کاربری زراعی و ساختمان مسکونی و زمین و سوله با کاربری صنعتی و زمین و مستحدثات با کاربری صنعت... 1398/12/20 1399/01/05
- پلاک ثبتی - یک واحد گاوداری مشاعی واقع در قسمتی از پلاک 11865 در بخش 18فارس - ساختمان - کاربری صنع... 1398/11/24 رجوع به آگهی
ساختمان با عرصه 76 -ساختمان با عرصه 78.7 -زمین با عرصه 422.65 و ..... 1398/11/20 رجوع به آگهی
- دستگاه پولشمار - دستگاه چاپگر سوزنی - 1398/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3