مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اماکن موجود در دانشگاه شامل (بوفه علوم تربیتی، بوفه 15 خرداد، بوفه دانشکده کشاورزی، زیراکس 1400/11/21 1400/11/23
مزایده فروش خودرو 1400/10/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک دستگاه اتوبوس بیابانی پیشرو دیزل مدل ۱۳۹۰ (میدل باس ۳۴ نفره) 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مازاد 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز و مستعمل (آهن آلات) خود 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده در نظر دارد اماکن رفاهی دانشجویی 1400/10/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مازاد 1400/08/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مازاد بر نیاز و مستعمل (آهن آلات) خود 1400/08/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اماکن موجود در دانشگاه شامل (بوفه دانشکده علوم تربیتی، بوفه خوابگاه خواهران، بوفه دانشکده کشاورزی ، زیراکس دانشکده علومتربیتی و زیراکس 1400/08/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ادوات کشاورزی 1399/12/09 رجوع به آگهی
مزایده ادوات کشاورزی مربوط به مزرعه تحقیقاتی خود 1399/12/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ادوات کشاورزی مربوط به مزرعه تحقیقاتی خود 1399/12/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه لوازم دندانپزشکی 1399/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش ادوات کشاورزی مربوط به مزرعه تحقیقاتی 1399/10/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه لوازم دندانپزشکی 1399/09/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه لوازم دندانپزشکی دانشکده 1399/08/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش ادوات کشاورزی مربوط به مزرعه تحقیقاتی کشاورزی 1399/07/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش ادوات کشاورزی مربوط به مزرعه 1399/06/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه لوازم دندانپزشکی دانشکده جهت اجاره 1399/06/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه لوازم دندانپزشکی 1399/05/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6