کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8164252 مزایده فراخوان فروش 34 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری و ورزشی در شهرهای امیرکبیر ومهاجران استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163470 مزایده فراخوان فروش 34 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری و ورزشی : زمین کاربری مال : تجاری استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163468 مزایده فراخوان فروش 34 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری و ورزشی : زمین کاربری مال : تجاری استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163466 مزایده فراخوان فروش 34 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری و ورزشی : زمین کاربری مال : تجاری استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163464 مزایده زمین کاربری مال : تجاری استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163460 مزایده فراخوان فروش 34 قطعه زمین : زمین کاربری مال : مسکونی استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163455 مزایده فراخوان فروش 34 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری و ورزشی - : زمین کاربری مال : ورزشی استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163448 مزایده فراخوان فروش 34 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری و ورزشی در شهرهای امیرکبیر ومهاجران استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163427 مزایده فراخوان فروش 34 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری و ورزشی استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163414 مزایده فراخوان فروش 34 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری و ورزشی در شهرهای امیرکبیر ومهاجران استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163388 مزایده فراخوان فروش زمین با کاربری تجاری استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163384 مزایده فراخوان فروش 34 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری و ورزشی در شهرهای امیرکبیر ومهاجران استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163382 مزایده فراخوان فروش زمین با کاربری تجاری استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163380 مزایده فراخوان فروش 34 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری و ورزشی در شهرهای امیرکبیر ومهاجران استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163376 مزایده فراخوان فروش زمین با کاربری تجاری استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163365 مزایده فراخوان فروش 34 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری و ورزشی در شهرهای امیرکبیر ومهاجران استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163363 مزایده فراخوان فروش 34 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری و ورزشی در شهرهای امیرکبیر ومهاجران استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163360 مزایده فراخوان فروش 34 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری و ورزشی در شهرهای امیرکبیر ومهاجران استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163342 مزایده فراخوان فروش 34 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری و ورزشی در شهرهای امیرکبیر ومهاجران استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
8163335 مزایده فروش 34 قطعه : زمین با کاربری تجاری استان مرکزی 1403/04/10 1403/04/21
صفحه 1 از 10